Галицько

14) Особливості соц-економічного розвитку Укр та значення Півдня Укр у зміцненні економічних зв’язків.

19 лютого 1861 р. Олександр II підписав «Маніфест» про скасування кріпосництва і «Положення про селян, звільнених від кріпосної залеж­ності». Селяни-кріпаки, що доти були власністю поміщиків, отримували особисту свободу. За садиби й польові наділи вони мали вносити викуп. Селянам дозволялося без сплати мита торгувати, відкривати фабрики та різні промисли, підприємства, займатися ремеслом за місцем проживання, вступати до гільдій і торговельних організацій. Внаслідок половинчастості й обмеженості реформи та її непослідовно­го запровадження майже 94% селянських сімей мали наділи до 5 десятин, що було значно менше норми середнього прожиткового мінімуму. Ліквідація кріпосного права відкрила нові можливості для розвитку товарно-грошових відносин у господарстві У., економічний розвиток якої мав ряд особливостей. Відбувався розвиток капіталізму у сільському господарстві, що супроводжувалося розшаруванням поміщицького землеволодіння. Земля все більше ставала товаром. З’явилися кооперативи. Великий вплив на хід промислового перевороту мав іноземний капітал. Капіталістична промисловість У. відрізнялась високим рівнем концентрації виробництва і робочої сили.

Капіталістичний розвиток економіки, розширення торгівлі й внутрішнього ринку, а також стратегічні інтереси при неосяжних просторах країни зумовлювали гостру потребу в створенні нового, механізованого транспорту, який забезпечив би постійний зв'язок між різними районами, швидкі й регулярні перевезення великих мас вантажів і людей. Дореформений гужовий транспорт не відповідав вимогам нового часу. Це спричинило в Росії, в тому числі й в Україні, залізничне будівництво. В Україні першою стала до ладу в 1865 р. залізниця, яка зв'язала Балту з Одесою. Одночасно з залізничним будівництвом розвивався й водяний річковий та морський транспорт. До портів Чорного і Азовського морів. у 90-х роках було приписано 280 пароплавів. На пароплавства цих морів припадало 51 % усього тоннажу парового флоту Росії. Зростав вантажооборот. В Україні в південних степових губерніях найшвидше розвивалося капіталістичне зернове виробництво. Поміщики, маючи величезні площі земель, організовували виробництво в своїх маєтках на вільнонайманій праці і застосуванні машин. По-капіталістичному розвивалися й господарства багатьох заможних селян. Основним їх заняттям стало виробництво товарного хліба, особливо пшениці і ячменю, які йшли на внутрішній і особливо на зовнішній ринок. Виробництво зерна на душу населення зросло з 60-х до 90-х років у Степовій Україні в 2,5 рази. На півдні, у Степовій Україні, поряд з зерновими провідною технічною культурою був льон-кучерявець, насіння якого у великій кількості вивозилося за кордон, Скрізь в Україні вирощувалися коноплі, прядиво з яких йшло на внутрішній і зовнішній ринок.

Змiст

1)  Дословянський этап державотворення на території України у найдавніші часи

2) Політичний та соц-економічний розвиток Київської Русі. Роль Володимира Великого, Ярослава мудрого та Володимира Мономаха в державотворчих процесах.

3) Галицько-Волинська держава.

4) Охарактеризуйте НЕП та її здійснення в Україні.

5) Роль Кийвських князів у розбудові Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.)

6) Укр землі у складі іноземних держав.

7)  Особливості розвитку укр козацтва та його історична роль в історії України.

8) Запорозька Січ, її виникнення, устрій та історичне знаечення.

9) Передумови, характер, рушійн сили національно-визвольної війни укр нар під проводом Хмельницького в середині 17 ст. та її політичні результати.

12) Роль Хмельницього у формуванні Укр козацької держави в ході національно-визвольної війни, її характерні ознаки та історичне значення.

13) Соц-економічне та політичне становище Гетьманщини у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація укр державності.

14) Особливості соц-економічного розвитку Укр та значення Півдня Укр у зміцненні економічних зв’язків.

15) Сусп-політичне життя в Укр та укр нац рух у 19 ст.. Роль Шевченка в укр нац русі.

16) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр.: дома Центр Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Історичне значення УНР.

17) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр. Та її значення. Видатні діячі революції: М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра.

18) Соц-економічний розвиток Укр на початку ХХ ст. Виникнення перших політ партій в Укр.

19) Розвиток Укр у 20-30 рр. ХХ ст.: модернізація економіки, колективізація сільсткого господарства. Голодомор 1932-1933 рр. в Укр та його наслідки.

20) Процес встановлення радянської влади в Укр. Міжнародно-правовий статус УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст.

21) Визволення Укр від ницистських загарбників. Соц-економічні та демографічні втрати Укр в роки ІІ св. в.

22) Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини (1941-1945)

23) Процес повоєнної відбудови та соц-економічного розвитку Укр (1946-1953)

24) Укр у роки ІІ св. в. 1939-1945 рр. Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини.

25) Соц-економічнеі реформи в УРСР у другій половині 50х-60х рр. ХХ ст.

26) Значення Акту проголошення незалежності Укр 24.08.91 для укр нар. Особливості сусп-політ розвитку Укр в умовах незалежності.

27) Основні тенденции розвитку укр економіки у новітню добу. Стан та перспективи ринкової трансформації економіки Укр.

29) Основні напрямки завнішної політики Укр у новітню добу (1991-2009)

30) Основні напрямки нац політики Укр у новітню добу (1991-2009)


Нові надходження

Всього підручників:

292