Франція в часи Мазаріні

25. Якобінський терор   

Комитет общей безопасности, Револю­ционный трибунал и революционные коми­теты осуществляли политику террора. В октябре—ноябре 1793 г. были казнены королева, видные жирондисты и фельяны, тюрьмы заполнились «подозрительными» (всего было арестовано около 90 тыс. чело­век). Террор, используемый как чрезвы­чайная и вынужденная мера защиты рево­люции, был грозным оружием против ее врагов (несмотря на совершавшиеся злоу­потребления и крайности). Опираясь на народное движение, якобинцы в то же время настой­чиво стремились подчинить жесткому кон­тролю народные общества, парижские сек­ции и Коммуну, ограничить их активность. Террор, введенный для борьбы с контрре­волюцией, стал применяться и как способ решения разногласий внутри якобинского блока, в том числе против крайних левых. Уже в сентябре 1793 г. были арестованы Жак Ру и Жан Варле, позднее — многие их сторонники.

 

Змiст

17. Франція в часи Мазаріні (1640-50-ті рр.)

18. Франція за Людовіка 14 (1661-1714).

19. Французьке просвітництво. Вольтер, Руссо Монтескье.

20. Матеріалісти та енциклопедисти (Дідро, Тюрго та ін.).

21. Криза феод.-абс. ладу. Причини франц. революції 1789-99 рр.

22. Початок Фр, законодавство установчих зборів.

23. Ф. Коституція 1791 діяльність законодавчих зборів.

24. Скинення монархії Бурбонів. Якобінці і Жирондисти 1792-93рр.

25. Якобінський терор   

26. Якобінська диктатура

28. Революційні війни 1792-95рр.

30. Ф. В період Термідоріанців.

31. Режим Ф. В період Директории.

32.Перший консул вн і зовн Пол.

33. Ф. В період І-ої імперії.

34. Наполеонівські війни 03-14 їх характер.

35. В період реставрації Бурбонів.

36. Июльская      буржуазная      революция 1830   г.  

37. Революция во Франции

38. Франція в період 2-ї республіки.

39. Ф. В роки  ІІ імперії.

40.          Соц-ек розвиток колоній Англії в 17-18ст.

  43.      Конституціє. "'Біль про права"

52. Німеччина в 30 – 40 х роках. Створення митного союзу.

53. робітничий і демократичний рух у Нім. в Іпол 19 ст.

54. Революція 1848 – 49 років у Нім.

Обєднавчі процеси в нім землях 50 – 60 х роківі. Отто фон Бісмарк.

Лассаль та лассальянство.

Робітничий рух в нім. Діяльність Бебеля і Лібкнехта.

61. Австрія в ІІ пол 17-18ст.

62. Австрія в 1пол. 19ст.

63. Революція 48-49рр.

64. Австрія в 50-60рр. 19ст.


Нові надходження

Всього підручників:

292