ФІНАНСИ

ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 

Успішна підготовка до науково-дослідної роботи у значній мірі залежить від чіткого знання вимог до написання роботи.

Достатньо високий теоретичний рівень. Використання у роботі основних законодавчих положень, пов'язаних з проблемами курсів, які розкриваються при написанні науково-дослідної роботи.

Відповідність тексту роботи обраній темі.

Самостійне викладення матеріалу за продуманим змістом, що записується на початку науково-дослідної роботи.

Точність використовуваних формулювань, категорій та понять.

Обгрунтованість висунутих положень та зроблених висновків.

Логічна послідовність викладення питання, що розглядається.

Використання фактичного та цифрового матеріалу, відповідним чином проаналізованого.

Взаємозв'язок теоретичних та фактичних даних, що повідомляються у науково-дослідній роботі.

Акуратність та грамотність оформлення.

Ці вимоги одночасно є критеріями оцінки науково-дослідної роботи і вирішенням питання про можливості її подальшого використання.

 

Викладач виносить кінцеву оцінку науково-дослідній роботі, аргументує її, показуючи сильні сторони проведеної роботи, а також ті її недоліки, яких в роботі не вдалося уникнути.

 

Науково-дослідна робота повертається на доопрацювання, якщо виявлені такі типові помилки або недоліки:

 

1. Поверхове викладення теоретичного матеріалу.

 

2. Формальне відношення до роботи; механічне, майже дослівне переписування, копіювання розділів монографій, журнальних та газетних статей.

 

3. Відсутність чіткої структури змісту та висновків під кінець кожного питання та на завершення роботи, наявність повторів та положень, які логічно протирічать одне одному.

 

4. Абстрактний характер викладеного матеріалу, слабкий зв'язок з сучасністю, з практикою.

 

5. Перенасиченість цитатами із першоджерел, фактичним матеріалом та цифровими даними; відсутність їх аналізу.

 

6. Неправильне оформлення роботи; неточне цитування, відсутність посилань на джерела, неправильне оформлення списку використаної літератури тощо.

 

Другий етап починається після проходження студентами навчально-виробничої практики, яку студенти проходять у фінансових закладах (фінансових управліннях та відділах, контрольних та ревізійних службах, обласному управлінні Державного казначейства, податкових органах), кредитних установах (банківських та парабанківських). фінансових відділах або підприємствах різних форм власності. Закінчується цей етап також написанням звіту з науково-дослідної роботи, але, на відміну від першого, цей звіт має грунтуватися не лише на теоретичних матеріалах та досвіді зарубіжних країн, але і бути підкріпленим матеріалами з бази практики. Отже, студент має виявити здібності щодо аналізу практичних ситуацій, узагальнення практичного досвіду, вміння робити співставлення та науково-обгрунтовані висновки. За підсумками цього етапу студент складає диференційований залік за 5-ти бальною шкалою. Підходи щодо оформлення роботи практично не змінюються. Але у змістовій частині має з'явитися розділ, присвячений аналізу фінансової діяльності підприємства, де студент перебував на практиці.

 

Для нашого випадку можливий такий план роботи:

 

Вступ

 

1. Історичні передумови виникнення фінансів.

 

2. Фінанси як економічна категорія: зміст, місце в процесі розширеного відтворення, характерні ознаки.

 

3. Функції фінансів та їх прояв в сучасних умовах господарювання:

 

3.1. Розподільча функція фінансів як основа формування фінансових відносин.

 

3.2. Роль та місце контрольної функції фінансів в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту.

 

4. Аналіз фінансової діяльності (або фінансового стану) установи (підприємства), де студент проходив практику.

 

5. Напрями удосконалення фінансових відносин в установі (або на підприємстві).

 

Висновки.

 

Література.

 

Додатки (первинна фінансова та бухгалтерська звітність, зразки фінансових, кредитних та інших документів тощо).

 

Обговорення науково-дослідної роботи деяких студентів на практичних заняттях дозволяє викладачу більш точно визначити студентів, схильних до науково-дослідної роботи, у майбутньому рекомендувати їх як можливих доповідачів на студентських, університетських та позауніверситетських конференціях за відповідною тематикою.

 

Організація та методичне керівництво науково-дослідною роботою студентів має включати такі етапи:

 

1. Загальне ознайомлення студентів із тематикою запропонованої науково-дослідної роботи, роз'яснення її змісту та значення.

 

2. Здійснення керівництва послідовними етапами роботи.

 

3. Підведення підсумків за результатами роботи.

 

Загальне ознайомлення студентів із тематикою запропонованої науково-дослідної роботи організується викладачами кафедри на початку семестру. На першій лекції або на першому практичному занятті викладачі розповідають про необхідність та важливість виконання даної роботи, порядок проведення та термін виконання. Завчасно розробляється та затверджується тематика науково-дослідної роботи. Тематика складається таким чином, щоб дати можливість студентам більш детально ознайомитись з найбільш цікавими та актуальними проблемами спеціальності. Тематика робіт має бути узгоджена з профілем вузу, професійною спрямованістю студентів.

 

Ознайомлення студентів з тематикою відбувається у кабінеті кафедри фінансів та банківської справи, де для цього виділяється стенд. Студенти отримують також рекомендований список літератури.

 

Тема роботи зазвичай обирається студентами самостійно (додаток 3). Викладач на даному етапі виступає консультантом та радником, якщо у когось із студентів виникають сумніви або складності. При наданні поради у виборі теми викладач повинен враховувати її складність, актуальність, можливість швидкого підбору матеріалу, а також нахили та інтереси студентів. Останнє може бути виявленим під час індивідуальних чи групових бесід та консультацій. Наступний етап роботи студента - ознайомлення з наявною літературою, пошук додаткових джерел інформації, складання списку літератури. Список літератури складається студентом самостійно або за допомогою викладача і викладачем затверджується. При цьому викладач має надати поради щодо правильного оформлення списку літератури, послідовності її вивчення, головних моментів, на які насамперед слід звернути увагу.

 

Після підбору необхідного матеріалу варто продумати, в якій послідовності він буде викладений у тексті, які питання враховуються при написані науково-дослідної роботи, скласти його зміст, включивши до нього не більше 3-5 пунктів.

 

Оформлення науково-дослідної роботи має відповідати певним вимогам. Текст роботи може бути написаний від руки або надрукований з дотриманням правил синтаксису та орфографії, на одному боці аркуша формату А4. Обов'язково залишаються поля: зліва - 25-30 мм, праворуч - 10 мм, зверху, знизу - 15-20 мм.

 

Науково-дослідна робота повинна мати титульний аркуш та список використаної літератури (додатки 1, 2). Використані джерела записуються в абетковому порядку. Для книг, брошур вказуються автори, повна назва, місто видання та назва видавництва, рік видання, кількість сторінок. Для газетних та журнальних статей вказуються автори, повна назва статті, назва, номер та рік видання газети чи журналу, сторінки, на яких розміщена стаття. Посилання у тексті складаються з номера джерела у списку літератури та номера сторінки, на якій знаходиться відповідна інформація [1, стор. 25]. Тема науково-дослідної роботи має міститися на титульній сторінці. Використані цитати слід брати у лапки. Усі цитати, фактичний та цифровий матеріал повинні мати посилання на джерела.

 

Велику допомогу при написанні науково-дослідної роботи може надати складання розгорнутого плану з виділенням підпунктів у кожному пункті (питанні). Зроблені виписки із джерел варто розподілити у відповідності до цього плану. Зміст теми необхідно викладати логічно, послідовно, науково та літературно грамотно. Зміст науково-дослідної роботи повинен складатись з таких обов'язкових частин:

 

Вступ.

 

Основна частина (включає два-три пункти).

 

Висновки.

 

Література.

 

Додатки (якщо такі є).

 

Рекомендований обсяг роботи - 15-20 сторінок машинописного тексту (30-40 рукописних).

Додаток 1

 

Приклад оформлення титульного аркушу

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОДІЛЛЯ

 

 

 

 

 

Кафедра фінансів та банківської справи

 

 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 

на тему: "Розвиток фінансових відносин в сучасних умовах

господарювання"

 

 

 

 

 

 

Виконав:____________________

 

студент групи ФН - 31

 

Перевірив:___________________

 

 

 

 

Хмельницький 2000

 

Додаток 2

 

Приклад оформлення списку літератури

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Деньги и кредит в социалистическом обществе: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.-М.: Финансы и статистика, 1990.-263с.

 

2. Гроші та кредит: Підручник/ М.І.Савлук, А.М. Мороз, А.Ф. Пуговкіна та ін.-К.: Либідь, 1992.-331с.

 

3. Закон України "Про зайнятість населення" // Урядовий кур'єр.- 1994.- 3 грудня.-С.8.

 

Додаток 3

 

Тематика науково-дослідних робІт

Банківська система України та принципи її побудови.

Організація міжбанківських кредитів.

Кредитний ринок України: структура та побудова.

Організація та порядок кредитування ринкового господарства та населення.

Поняття, принципи діяльності і функції КБ.

Необхідність та сутність кредиту, його форми та види.

Операції банків в іноземній валюті.

Кредитна система України, її структура та розвиток.

Операції КБ України на валютному ринку.

Організація міжбанківських розрахунків.

Позичковий відсоток як інструмент фінансового ринку.

Сучасні види банківського кредиту та їх розвиток в Україні.

Призначення і функції НБУ.

Форми безготівкових розрахунків: сутність та розвиток.

Сучасна система банків України: проблеми та шляхи удосконалення.

Роль банків в ринковій економіці.

Банківські послуги як предмет дослідження маркетингу.

Сучасні риси банківського кредитування.

Вплив факторів макро -та мікросередовища маркетингу на організацію та здійснення банківської діяльності.

Роль кредиту в розвитку ринкової економіки: його необхідність та суть.

Форми кредиту.

Характеристика функцій кредиту та їх взаємозв'язок.

Парабанківські фінансово-кредитні установи, їх функції, види, перспективи розвитку в ринкових умовах.

Вексельні види кредитування.

Становлення та структура кредитної системи в Україні.

Касові операції сучасних комерційних банків України.

Нові платіжні засоби та системи в Україні.

Форми безготівкових розрахунків та їх розвиток в Україні.

Паперові гроші України.

Суть кредиту та його необхідність в умовах розвитку ринкової економіки.

Світовий досвід розвитку банківської справи.

Емісія, її види та еволюція в Україні.

Фондова біржа: її розвиток і функції в Україні.

Інвестиційна політика держави.

Валютна система та її види.

Перспективи та проблеми оподаткування майна.

Фінансова політика держави і її розвиток в Україні.

38. Податки: фіскальні, соціальні та регулюючі аспекти.

 

39. Проблеми управління готівковим обігом в Україні та Хмельницькій області.

 

40. Економічний зміст та фіскальне значення ПДВ.

 

41. Сучасна грошова система України та перспективи її розвитку.

 

42. Сегментування ринку банківських послуг за групами споживачів.

 

43. Податки з фізичних осіб: види та принципи побудови.

Економічний зміст та фіскальне значення ПДВ. Історичний досвід та міжнародна практика оподаткування доданої вартості.

Загальні основи організації безготівкових розрахунків в Україні.

Валютний курс та засоби його регулювання.

Перспективи впровадження валюти “Євро”.

Фінансова політика держави та її розвиток.

Проблеми становлення і розвитку фінансового ринку в Україні.

Митна політика України. Митні доходи.

Податки з фізичних осіб: види та принципи побудови.

Проблеми подвійного оподаткування в міжнародній практиці.

Амортизація та амортизаційна політика.

Державний борг: проблеми, наслідки, управління.

Інвестиційна діяльність держави в ринкових умовах.

57. Фінансовий механізм та проблеми його становлення в Україні.

 

58. Міжнародні валютні фонди та основні напрями їх діяльності в Україні.

 

59. Грошовий обіг в Україні, його регулювання та перспективи розвитку.

 

60. Методи і форми впливу фінансового механізму на розвиток суспільства.

 

61. Фінансова політика держави та її розвиток.

 

62. Розвиток фінансового законодавства України в умовах переходу до ринку.

 

63. Методи і форми впливу фінансового механізму на розвиток суспільства.

 

64. Податкова система України: проблеми становлення та перспективи розвитку.

 

65. Державний борг: проблеми та наслідки регулювання.

 

66. Сегментування за характером послуг, що пропонуються банком.

 

67. Маркетинг кредитних послуг.

Система маркетингової інформації - основа ефективного функціонування банку.

Розробка стратегії ризику в банках.

Позиціонування банківських послуг.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

Амортизація та амортизаційна політика.

Джерела формування і ефективність використання фінансових ресурсів підприємства.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292