ФІНАНСИ

ВСТУП

 

Проведення науково-дослідної роботи студентами має привести до активізації процесів навчання, поглиблення теоретичних знань за обраним науковим напрямом, набуття практичних навичок щодо користування науковими та аналітичними джерелами інформації, а також вміння використовувати набутий під час проходження практики матеріал в навчальному процесі. Окрім цього науково-дослідна робота є однією з форм самостійної роботи, яка покликана підвищити рівень пізнавальної діяльності кожного студента, посилити відповідальність кожного студента за якість власних знань. Такий підхід щодо роботи із студентами дає змогу краще визначити індивідуальні здібності та можливості студентів, дати пораду щодо використання цих можливостей і здібностей у певному напрямі наукової та практичної діяльності.

 

Науково-дослідна робота студентів посилює зворотний зв'язок між теоретичною та практичною діяльністю студентів, підвищує результативність їхньої роботи, а також поліпшує виховний вплив викладачів на студентів.

 

В той же час, слід визнати, що для реалізації переваг науково-дослідної роботи студентів необхідно застосовувати систематизований, методично обгрунтований та організований підхід.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА КЕРІВНИЦТВА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ

 

Науково-дослідна робота студентів - це складна в організаційному і методичному плані складова навчального процесу у вищому учбовому закладі, а також підґрунтя щодо виконання студентами курсових робіт та дипломної роботи.

 

Студенти спеціальності "Фінанси" залучаються до науково-дослідної роботи з другої половини 3-го курсу, протягом якого вони працюють над виконанням "теоретичної" науково-дослідної роботи. Основний зміст даного етапу полягає в ознайомленні та підборі основної літератури з тематики дослідження. Цей етап закінчується написанням звіту за опрацьованими джерелами та недиференційованим заліком.

 

Розглянемо для прикладу, як має бути розкрита у роботі тема "Розвиток фінансових відносин в сучасних умовах господарювання".

 

Зміст роботи може складатися з таких пунктів:

 

Вступ

 

1. Історичні передумови виникнення фінансів.

 

2. Фінанси як економічна категорія: зміст, місце в процесі розширеного відтворення, характерні ознаки.

 

3. Функції фінансів та їх прояв в сучасних умовах господарювання:

 

3.1. Розподільча функція фінансів як основа формування фінансових відносин.

 

3.2. Роль та місце контрольної функції фінансів в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту.

 

4. Перспективи розвитку фінансових відносин в Україні.

 

Висновки.

 

У вступі до науково-дослідної роботи насамперед має бути розглянута актуальність теми дослідження, визначено мету та поставлено основні завдання. А саме, визначити, що фінанси є однією з найбільш важливих ринкових категорій, що почали своє існування внаслідок розвитку товарно-грошових відносин. На даний момент фінансові відносини пронизують фактично всі суспільно-економічні процеси і від їх подальшого розвитку залежить функціонування економіки і держави в цілому. Метою є визначення місця та ролі фінансових відносин в сучасних умовах розвитку економіки.

 

Завдання:

 

1) розглянути історичні передумови виникнення фінансів;

 

2) дати визначення та охарактеризувати фінанси як економічну категорію;

 

3) з'ясувати, в яких саме функціях знаходить прояв дія фінансових відносин;

 

4) визначити місце та значення кожної з функцій фінансів в процесі розширеного відтворення (1-2 с.).

 

В першому розділі важливо показати, яким чином відбувався процес виникнення та становлення фінансових відносин, що саме уявляють з себе фінансові відносини і які суспільно-виробничі процеси вони обслуговують. Можливо також наведення досвіду зарубіжних країн в цих питаннях (7-10 с.).

 

В другому розділі студент має чітко охарактеризувати фінанси як економічну категорію, а отже дати основні ознаки фінансів як грошової, розподільчої та фондоутворюючої категорії, визначити, чим саме фінанси відрізняються від інших економічних категорій. Особливу увагу слід приділити відмінностям між фінансами та грошами, фінансами та кредитом і ціною (7-15 с.).

 

У третьому розділі необхідно звернути увагу на формування функцій фінансів та на те, яким саме чином фінансові відносини реалізуються через розподільчу та контрольну функції. Саме тому, слід розглядати дію кожної фінансової функції спочатку окремо, а потім у поєднанні (10-15 с.).

 

Четвертий розділ має містити погляд студента на перспективи розвитку фінансових відносин в Україні, якщо можливо порівняти декілька підходів і запропонувати власний або пріоритетний на думку студента (7-10 с.).

 

У висновках до науково-дослідної роботи слід підвести підсумки проведеної роботи, а також показати можливі шляхи розвитку фінансових відносин в Україні (4 -7 с.).

 

Заключний етап роботи - написання звіту та його залік - для першого етапу або оцінка за п'ятибальною системою - для другого. Також практикується написання рецензій, у яких відмічаються позитивні сторони та недоліки роботи та даються рекомендації про можливості її подальшого використання.

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292