Фінансовий менеджмент в банку

1.1. Менеджмент як система управління банком: суб'єкти, об'єкти і принципи банківського менеджменту

Можна визначити такі причини, які спонукають банкірів по новому оцінити потреби у банківського менеджменту:

•                                                Необхідність розробки обгрунтованої концепції розвитку банку, яка базується на комплексному підході до аналізу активів і пасивів, внутрішнього і зовнішнього середовища, що дає змогу діагностувати і прогнозувати банківську діяльність загалом;

•                                             Відсутність повноцінних систем інформаційного забезпечення процесу управління чи єдиного інформаційно-аналітичного простору банку;

•                                             Недостатність уваги системному аналізу, діагностиці і прогнозуванню своєї діяльності (не часто функціонують підрозділи чи служби, які виконують такі функції);

•                                             Недостатня розвиненість горизонтальних структурних зв'язків між підрозділами банків (і між банками), що призводить до прийняття неузгоджених і часто неефективних рішень;

•                                             Відсутність цілісного змістовно узгодженого комплекту внутрішньобанківської документації, який регламентує всі терміни роботи, процедури підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень.

Менеджмент загалом можна визначити як систему економічного управління підприємством в умовах ринкової економіки, що передбачає сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління та спрямоване на вибір оптимального одержання найвищих економічних результатів (табл. 1.1).

Важливу увагу слід приділити визначенню банківського менеджменту, який є складовою успіху будь-якого банку.

Банківське управління - це своєрідне самоуправління, яке здійснюється не з боку зовнішнього середовища, а самим суб'єктом відповідно до власних міркувань, оцінок та інтересів банку. Разом з тим, управління з боку зовнішнього середовища і самоуправління слід розглядати як процеси, які перебувають у тісному взаємозв'язку.

Таким чином, банківський менеджмент - це управління всіма процесами, які характеризують діяльність банку, всіма його відносинами (фінансовими, економічними, трудовими, техніко-технологічними, організаційними, правовими, соціальними та ін.).

Основні елементи банківського менеджменту показано на рис. 1.1.

Суб'єкт управління - це підрозділи банку і відповідальні посадові особи, які мають право ухвалювати управлінські рішення і несуть відповідальність за ефективність здійснюваного процесу управління банком. У банківських установах суб'єктами управління є: члени правління банку, члени ради директорів банку, особи, які перебувають на керівних посадах, команда менеджерів, які безпосередньо здійснюють процес управління.

Об'єкт управління - це відносини банку із суб'єктами економіки, а також відносини підрозділів і керівних осіб усередині банку.

Важливу роль відіграє навколишнє середовище, тобто сукупність відносин усередині банку, а також із зовнішнім світом (внутрішні та зовнішні фактори).

З огляду на те, що до ендогенних факторів управління належать технологія, структура, персонал, мета і завдання банку, то ефективне функціонування банку обов'язково має базуватися на науковому аналізі цього середовища: тенденцій розвитку колективу, якості раніше обраної стратегії розвитку, оперативного управління і контролю тощо.

Ефективний менеджмент банку неможливий без дослідження і врахування факторів зовнішнього середовища. Традиційно зовнішнє середовище організації поділяють на середовище прямого (постачальники, споживачі, конкуренти, закони і законодавчі органи, профспілки) та непрямого впливу (стан економіки, політичні, соціально-культурні фактори, міжнародні події, науково-технічний прогрес).

Якщо стан макросередовища, політичної системи, правового середовища і фінансового ринку створюють ті чи інші потенційні умови, то характеристики стану банківського бізнесу задають визначені межі діяльності банків. Стан банківської системи в економіці країни, рівень регулювання і нагляду, стандарти діяльності, інфраструктура, система страхування ризиків утворюють реальний механізм банківського бізнесу.

1.2. Напрями діяльності банківського менеджменту Банківський менеджмент — це управління діяльністю банку, метою якого є максимізація прибутку банку. Банківський менеджмент грунтується на аналізі факторів фінансового ринку, прогнозуванні економічної ситуації і мінімізації банківських ризиків.

За напрямами діяльності банківський менеджмент поділяють на фінансовий і організаційний (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Види банківського менеджменту.

Основні напрями фінансового менеджменту зубумовлені специфікою діяльності банку як особливого фінансового інституту. Ці напрями пов'язані як із загальними, так і конкретними завданнями банку. Основні напрями організаційного менеджменту банку традиційні, специфічною є лише змістовий бік окремих систем.

Таким чином, фінансовий менеджмент у банку - це система управління його грошовими потоками, яка передбачає визначення перспективних і поточних цілей банку, стратегічне і тактичне планування, моніторинг поточної діяльності та аналіз досягнутих результатів.

Фінансовий менеджмент у банківській установі, як і будь-яка система управління, складається із двох підсистем:

■                                Об'єкт управління - потоки грошових коштів, що перебувають в обороті банку через фінансові операції. Правовий аспект цього процесу здійснюється безпосередньо через суб'єкт управління -банк як юридичну особу;

■                                Суб'єкт управління - комплекс підрозділів, які за допомогою різних форм управлінського впливу забезпечують ефективне управління фінансами в банку. Це аналітичні служби, планування, казначейство, служби контролю, які, як правило, очолює головний фінансовий менеджер.

1.3. Функції менеджменту банківської установи

Сутність тієї чи іншої категорії відображається в її функціях, які аналізуються за діяльністю банківського менеджера. Функції менеджменту є складовими елементами будь-якого процесу управління, незалежно від особливостей тієї чи іншої організації.

Процес менеджменту передбачає виконання функцій аналізу, планування, організації, регулювання, мотивації і контролю (рис. 1.7). Реалізація цих функцій забезпечує умови для продуктивності праці та одержання результатів, що відповідають розробленим цілям.

А. Функції фінансового менеджменту

Рис. 1.7. Функції банківського менеджменту.

Аналіз охоплює сукупність факторів, які визначають умови функціонування банку в поточному та в майбутньому періодах. Ці фактори слід розподіляти на зовнішні щодо до банківської діяльності і внутрішньобанківські. Результатом аналітичної роботи має бути якісна інформація, на підставі якої реалізовувалися б інші функції менеджменту. Функція планування - це процес визначення цілей банку на майбутнє і розробки шляхів їх досягнення.

У процесі планування керівництво банку намагається одержати відповіді на такі запитання: "Де перебуває банк? Де він має перебувати в майбутньому? Як він збирається цього досягти?"

Організаційна функція дає змогу упорядкувати всі сторони діяльності банку (правову, економічну, технологічну, соціально-психологічну). В процесі реалізації цієї функції забезпечується створення і збереження взаємовідносин, видів діяльності, цілей, прав та інших факторів через розробку і використання відповідних положень, інструкцій, організаційних схем, схем документообігу, організації внутрішніх і зовнішніх зв'язків тощо.

Іншою функцією є регулювання (оперативне управління) - це процес прийняття та обгрунтування поточних управлінських рішень, визначення механізмів їх упровадження.

Мотивація - це створення внутрішнього стимулу визначеної мети. Вона полягає в тому, щоб всі члени організації виконували роботу відповідно до делегованих їм завдань і плану.

Функція контролю полягає в перевірці виконання управлінських рішень та інформуванні про певні відхилення (це процес забезпечення реалізації цілей організації). Для банків контроль має важливе значення, оскільки вони зберігають і управляють великими обсягами чужих грошей і цінних паперів.

Вищеназвані функції реалізуються в єдності та взаємозв'язку і безпосередньо відображаються на характері діяльності функціональних служб банку та обов'язках менеджерів.

1.4. Інструментарій фінансового менеджменту в банку

Інструментарій банківського менеджменту містить сукупність принципів, методів, прийомів, засобів та форм досягнення цілей і виконання завдань, поставлених перед банківською установою.

Банківський менеджмент, як і кожна наука, базується на певних принципах і спрямований на виконання конкретних функцій за допомогою інструментарію з метою досягнення поставлених цілей (рис. 1.1).

Методи управління - це сукупність різних підходів, способів, прийомів, процедур і правил управління банком, засоби впливу на об'єкт управління з метою досягнення певних цілей. До специфічних методів менеджменту належать такі: управління функціональними підсистемами банку, виконання функцій менеджменту і прийняття управлінських рішень.

V ПРИНЦИПИ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ )

 

— ------------------------------------------------------------------------------

 

\

Спрямованість дій суб'єкта управління на досягнення конкретних цілей

 

Єдність мети, результатів та засобів їх досягнення

------- ►

Комплексність процесу управління, який передбачає планування, аналіз, регулювання та контроль

 

 

 

Єдність стратегічного (перспективного) і тактичного (поточного)

Планування для забезпечення безперервності відповідного процесу ^ /

 

Контроль за прийнятими управлінськими рішеннями як найважливіший

Фактор їх реалізації ^ /

 

Матеріальне і моральне стимулювання творчої активності, успіхів і досягнень усього колективу загалом та кожного його члена зокрема

 

Гнучкість організаційної структури управління, яка дає змогу вирішувти

Функціональні та управлінські завдання ^ /

 

 

Рис. 1.1. Принципи банківського менеджменту.

У процесі управління банком використовують і різні засоби впливу на об'єкт управління, вибір яких залежить від специфіки тієї чи іншої сфери банківської діяльності. Одним із головних засобів управління є відсоткові ставки, а також валютні курси, рівень дохідності цінних паперів, спосіб видачі та погашення кредитів, рівень обслуговування клієнтів, реклама тощо.

Вибір конкретних інструментів банківського менеджменту насамперед визначається тими цілями, які формулюються у процесі управління. Цілі і завдання, котрих прагне досягти банк, зумовлюють формування стратегії, тактики та визначають ефективність менеджменту.

Слід зазначити, що згідно з економічною теорією, пріоритетне завдання менеджменту полягає у забезпеченні максимізації ринкової вартості фірми, а ринкова ціна акцій вважається найефективнішим показником результативності роботи. Таким чином, основна економічна мета банківського менеджменту

Полягає не в орієнтації на максимізацію поточного прибутку банку, одержаного будь-якою ціною, а на максимізацію вартості банку, що передбачає одержання довготермінового прибутку, потенційне зростання обсягу операцій банку, прийнятний ризик для кредиторів, підвищення ринкової вартості акцій банку і стабільні дивіденди.

У процесі реалізації головної мети банківський менеджмент спрямований на досягнення таких завдань (рис. 1.2).

Завдання банківського менеджменту

____________________________________ І______________________

•                                                 Визначення стратегії банківської діяльності (створення відповідних стратегічних структур та контроль за їх діяльністю);

•                                                 Визначення організаційної діяльності банку (впорядкування діяльності керівників, виконавців, зобов'язань стосовно акціонерів);

•                                                 Визначення політики діяльності банку (політика формування ресурсів та кредитування);

•                                                 Розроблення адекватних систем контролю за рівнем банківських ризиків;

•                                                 Мотивація діяльності (інформаційно-аналітична структура, кадрове і рекламне забезпечення);

•                                                 Контролювання діяльності банку (юридична структура, структура внутрішнього аудиту, структура безпеки та комерційної таємниці).

Рис. 1.2. Завдання банківського менеджменту.

Визначення цілей діяльності банку на найближчу і подальшу перспективи відіграє найважливішу роль у менеджменті. Управління шляхом постановки цілей здійснюється на основі оцінювання потенційних можливостей банку і забезпечення їх відповідними ресурсами. Цілі банку можна відобразити у вигляді такої ієрархії (рис. 1.3).

Мета роботи банку

Основні цілі

Допоміжні цілі

Рис. 1.3. Ієрархія цілей діяльності банку.

На рис. 1.4 схематично відображено проблему вибору між прибутковістю і надійністю, яку мають вирішити менеджери банку.

Прибутковість

Рис. 1.4. "Магічний трикутник" цілей банку.

Отже, менеджери банку повинні розв'язати протиріччя у досягненні таких цілей: одержання максимального прибутку, з одного боку, за умови збереження ліквідності і платоспроможності, - з іншого ("магічний трикурник цілей").

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292