ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

ТЕМА 7 Ф1НАНОВА Д1ЯЛЬН1СТЬ ЗАКЛАД1В ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

7.1.                     Змгст державноХ полтики у сферг охорони здоров'я

7.2.                            Аналгз виконання кошторису видатюв лжарнг за загалъними показниками

7.1. Змкт державноУ полггики у сфер1 охорони здоров'я

На всiх етапах свого розвитку держава повинна придшяти значну увагу розвитку соцiально! сфери, включаючи охорону здоров'я. Фiнансовий стан кра!ни е iндикатором фiзичного розвитку !! населення, тому надзвичайно важливо дослiджувати всi напрямки його забезпечення. Видатки на охорону здоров'я е продуктивними та позитивно впливають на економiчний розвиток держави. Впровадження ефективних механiзмiв фшансування - це важлива складова процесу реорганiзацi! системи охорони здоров'я, яка передбачае низку кардинальних змш в цiй галузi.

Основи законодавства Укра!ни про охорону здоров'я проголошують, що фiнансування цiе! сфери здшснюеться за рахунок державного та мюцевих бюджета, благодшних фондiв та будь-яких шших джерел, не заборонених законодавством. За рахунок бюджетних кошта фшансуються загальнодоступш для населення заклади охорони здоров'я. Всi громадськi заклади охорони здоров'я е бюджетними оргашзащями, тому фiнансуються або з державного бюджету - державш й вiдомчi заклади (пiдпорядкованi мiнiстерствам i ведомствам), або з мiсцевого - комунальш заклади (пiдпорядкованi органам мiсцево! влади i мiсцевого самоврядування).

На сьогодшшнш день в Укра!нi видiляють таю основш проблеми у системi фшансування галузi охорони здоров'я:

                      вщсутнють визначеного законодавством i нормативно-правовими актами ч^кого перелiку медично! допомоги, що повинна надаватися у державних i комунальних закладах охорони здоров'я безкоштовно на кожному рiвнi надання медично! допомоги та при вщповщному сташ фiнансування цих закладiв;

                      недостатне фшансування галузi охорони здоров'я, яке проявляеться, ^м усього, ще й значними особистими видатками громадян на медичш послуги;

                     вiдсутнiсть зв'язюв мiж фiнансуванням державних i комунальних закладiв охорони здоров'я i юнцевими результатами !х роботи;

                      неможливють ефективного управлiння обмеженими ресурсами в умовах системи постатейного фшансування громадських лшувально-профшактичних закладiв;

                      фiнансування лжувально-профшактичних закладiв рiзного рiвня з бюджета рiзного рiвня, що додатково ускладнюе координацiю надання допомоги.

З метою подолання недофшансування наприкiнцi 90-х роюв була запропонована iдея багатоканального фшансування охорони здоров'я в Укра!ш. Багатоканальне (багатоджерельне) фiнансування - означае використання багатьох каналiв (джерел) для фшансування надання медичних послуг, зокрема в системi державно! охорони здоров'я.

Одним зi шляхiв виходу охорони здоров'я Украши з кризи е впровадження медичного страхування. Перебудова економши охорони здоров'я повинна починатися з укршлення фшансово! основи галузi, зi змши загально! системи фiнансування, що передбачае обов'язковий вдащ вiд бюджетно! системи фшансування до змшано! бюджетно-страхово! системи, що фшансуеться при активнiй участ пiдприемств, установ, органiзацiй рiзних форм власност з елементами добровiльного медичного страхування населення. В цих умовах медичне страхування повинно подшятись на три рiвнi:

                        перший рiвень: видшення коштiв з бюджету на надання мтмальних медичних послуг;

                         другий рiвень: визначення Мiнiстерством охорони здоров'я Украши перелшу хвороб, яю будуть лiкуватися за рахунок бюджетних кошпв;

                          третiй рiвень: комерцшне страхування, яке передбачае отримання медичних послуг через систему медичного страхування у страхових оргашзащях.

Отже, доцшьно шдтримувати iнiцiативи по впровадженню рiзних моделей медичного страхування, що дозволить накопичити необхщний досвiд впровадження змшано! системи медичного страхування, за яко! страховi внески сплачують держава, роботодавщ та громадяни, яка повинна забезпечити рiвнiсть i доступнiсть медичних послуг достатньо високо! якостi для вшх громадян. Суспiльство i держава, вщповщальш за рiвень здоров'я i збереження генофонду Украши, забезпечують прiоритетнiсть охорони здоров'я, полшшення умов працi, навчання, побуту i вiдпочинку населення, розв'язання еколопчних проблем, удосконалення медично! допомоги i пропаганди здорового способу життя.

7.2. AHmi3 виконання кошторису видаттв лкрш за загальними

показниками

При аналiзi виконання кошторису видатюв бюджетно! установи насамперед вивчаються склад i структура видатюв. 1з щею метою видатки групуються по статтях бюджетно! класифшацп. Крiм того, вони шдроздшяються, по-перше, на поточнi й каштальш, а по-друге, на залежнi й не залежш вiд змiни показниюв мережi, штатiв i контингенту. Склад i структура видаткiв за цшьовим призначенням вiдображае галузевi особливостi бюджетних установ.

У процеш аналiзу структури видатюв визначаеться питома вага кожно! групи видатюв у 1'хнш загальнш сумi й проводиться порiвняння з показниками кошторису й попереднього року.

Аналiз звггу за штатами i контингентами починаеться зi зiставлення планових показниюв на початок i юнець звiтного перiоду з фактичним !хшм виконанням. Це дае можливiсть визначити, як установа виконуе завдання по розгортанню лiжок у лiкарнях, використанню затвердженого фонду зароб^но! плати й т.п. Аналiз звiту про виконання плану по мереж^ штатам i контингентам в установах охорони здоров'я дозволяе, по-перше, виявити порушення в комплектацп шталв медичних працiвникiв, по-друге, зафжсувати наявнiсть приставних лiжок, по-трете, установити ступшь завантаженост медичного персоналу пiд час амбулаторного приймання.

Групування поточних витрат бюджетних установ на залежш й незалежш вщ обсягу роботи мае сенс для ощнки вiдхилень касових i фактичних видаткiв й обгрунтування потреби установ в асигнуваннях з бюджету. Таке групування важливе у зв'язку з тим, що бюджетним установам надаеться право направляти зекономлеш кошти на власш соцiальнi й виробничi потреби. Для реалiзацi! цього права слщ ураховувати характер залежностi отримано! економi! вiд показникiв господарсько! дiяльностi установи. Наприклад, у випадках виконання або перевиконання планових завдань по лiжко-днях у лiкарнi не допускаеться економiя по видатках на харчування. У той же час при застосуванш прогресивних форм оргашзацп пращ медичного персоналу (бригадна форма оргашзацп пращ, сполучення професш) можлива економiя по видатках на заробiтнy плату.

Наступним етапом аналiзy виконання кошторису е зютавлення фактичних видаткiв з плановими за кодами економiчно! класифжацп. Таке зiставлення мае на меп, по-перше, виявити недовитрату або перевитрату видiлених з бюджету коштiв i, по-друге, забезпечити дiючий контроль над виконанням кошторису видатюв. У результат аналiзy встановлюються факти перевищення касових видатюв по одним статтям кошторису з одночасним недовикористанням коштiв по шших статтях. Такi випадки означають порушення принципу щльового використання бюджетних асигнувань.

У ходi аналiзy особлива увага придшяеться вивченню випадкiв перевищення видатюв по статтях, по яких перевищеш плановi призначення. За цим можуть стояти рiзнi порушення. Наприклад, придбання зайвих або дорогих матерiальних щнностей, утримування понадштатного персоналу, порушення в оплат працi, завищення плану за обсягом бyдiвельно-монтажних робiт або виконання робгт на надпланових об'ектах при капiтальномy ремонтi бyдинкiв i споруд.

Наступним важливим критерiем ощнки виконання кошторису видатюв е ефектившсть використання коштв розраховуючи на одиницю об'ему робщ виконаних установою охорони здоров'я. Для лжарш даний показник може бути розрахований у виглядi середшх витрат коштiв на один лiжко-день (ВКД):

вкд = ^^ (7.1),

л Х Дп

де ПВ - поточнi видатки лжарш;

КВ - капiтальнi видатки лжарш;

Л - кiлькiсть лiжок в лжарш;

Дл - середня юльюсть днiв використання лiжка.

ТИПОВ1 ЗАДАЧ1 до теми 7

Задача 1. На основi даних таблицi та додатково! iнформацi!, викладено! нижче, визначити:

1) Загальну кiлькiсть лiжко-днiв у рощ по лжарш

2) Розрахувати витрати лшарш за такими напрямами: заробггна плата, видатки на харчування, придбання медикаментiв i перев'язувальних матерiалiв.

Iнформацiя по лiкарнi, грн

Найменування

Середньорi чне число посад

Середня ставка

на

Рiчна сума на Bri посади в цшому

посад

1 посаду мкяць

в

Лiкарi

45

2050

 

Середнiй медичний

95

1540

 

 

персонал

 

 

 

 

Молодший

44

1250

 

 

медичний персонал

 

 

 

 

Адмшютративно-

37

1450

 

 

господарський, обслуговуючий та iн.

 

 

 

 

персонал

 

 

 

 

Економiя в зв'язку з

-

-

 

30650

виплатою допомоги з

 

 

 

 

тимчасово!

 

 

 

 

непрацездатностi

 

 

 

 

Витрати на оплату роботи у святковi днi

-

-

 

18500

та нiчний час

 

 

 

 

 

1.        Середньорiчна кiлькiсть лiжок - 400 од.

2.        Число дшв функщонування одного лiжка протягом року - 320 дшв.

3.

Змiст

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

КИ1В КНУТД 2013


Нові надходження

Всього підручників:

292