ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

ТЕМА 5 ВИКОРИСТАННЯ МАТЕР1АЛЬНИХ РЕСУРС1В В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

5.1. Характеристика оборотних активгв та Хх значення в бюджетних установах

5.2. Значення та завдання використання матергалъних ресурав бюджетних установ

5.1. Характеристика оборотних актив1в та Ух значення в бюджетних

установах

Оборотш активи - це грошовi кошти та !х е^валенти, а також iншi активи, призначеш для реалiзацii або використання протягом року.

До складу оборотних активiв бюджетно! установи вщносять наступнi види активiв:

1.                         Матер1али i продукти харчування. Призначений для вщображення вартостi матерiалiв та продуклв харчування, що зберiгаються на складах або в коморах: реактивiв i хiмiкатiв, скла i хiмпосуду, металу, електроматерiалу i радiоматерiалу, радiоламп, фотоприладдя, паперу, медикаментiв, компонентiв, бактерицидних препарапв, перев'язувальних засобiв, господарських матерiалiв, що використовуються для поточних потреб установ (електричш лампи, мило, щггки та ш.); будiвельних матерiалiв для поточного ремонту; вшх видiв палива, пального i мастильних матерiалiв (дрова, вугшля, торф, бензин, гас, мазут, автол та ш.); поворотно! та обмшно! тари (бочки, бiдони, ящики, банки скляш, пляшки та iн.); запасних частин для ремонту i замши спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та iн.), обладнання, тракторiв, комбайшв, транспортних засобiв; сiна, вiвса, шших видiв кормiв та фуражу для худоби та шших тварин, а також насшня, добрива та шших матерiалiв.

2.                        Малощнш та швидкозношуваш предмети. Призначений для вiдображення вартост малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, термш експлуатацii яких не перевищуе одного року.

3.                         1иш1 запаси. Вiдображаеться вартiсть наступних видiв запасiв:

                            сировини i матерiалiв, конструкцiй, деталей i спецiального обладнання, що призначеш для науково-дослщних робiт i капиталь­ного будiвництва;

                            тварин на вирощуванш i вiдгодiвлi, птицi, звiрiв, кролiв, сiмей бджiл, хутрових звiрiв незалежно вiд !х вартостi;

                            готових виробiв, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готово! друковано! продукцп та продукцп пiдсобних сiльських i навчально- дослiдних господарств.

4.                        Дебггорська заборгованiсть - вiдображаеться сума дебгторсько! заборгованостi юридичних та/або фiзичних ошб.

5.                         Розрахунки за операцiями з централiзованого постачання матерiальних цiнностей - вщображаеться сума дебiторськоi заборгованостi, яка виникла при виконанш затверджених у встановленому порядку державних цшьових програм, програм, пов'язаних iз загальнодержавними заходами, за операщями з централiзованого постачання виробничих запашв, матерiалiв, продуктiв харчування, медикаменлв та iнших товарiв, робгт i послуг.

6.                         Розрахунки за окремими програмами - вщображаються суми заборгованосп бюджетних установ за звгтний перiод, що виникла при виконанш видатково! частини кошторису за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджет Укра!ни (за придбаш та вщпущеш мaтерiaльнi щнност, за нaдaнi пiльговi довгостроковi кредити тощо). Ця зaборговaнiсть не пов'язана з видатками установи на !! утримання.

7.                        Короткостроковi векселi одержат - наводиться сума короткострокових векселiв, що отримаш бюджетною установою у випадках, передбачених чинним законодавством Укра!ни. Установи мають право отримувати короткостроковi векселi для оформлення грошового боргу за фактично отримаш товари, роботи та послуги, якщо шше не передбачено чинним законодавством Укра!ни.

8.                         1нш1 кошти - вщображае суму коштiв, що перебувае в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених пупвках у будинки вщпочинку, санаторп, турбази, у повiдомленнях на поштовi перекази та в iнших грошових документах.

Грошовi кошти в дорозг

9.                           Рахунки в банках - вщображаеться залишок невикористаних коштв, що зберiгaеться бюджетною установою на поточних рахунках у банках. Сума рядка утворюеться з таких рядюв:

>                          рахунки загального фонду - у цьому рядку залишку коштв на юнець року не повинно бути. В окремих випадках можуть залишатися суми коштiв на поточному рахунку в банку на звгтну дату, за загальним фондом бюджету, яю перерaховaнi юридичними або фiзичними особами в остaннiй день званого перiоду. Суми залишку на рахунку у наступному бюджетному перiодi вщносяться на зменшення асигнувань на вщповщну мету;

>                          рахунки спецiaльного фонду - наводиться сума коштв спещального фонду, що облшовуеться в банку на звгтну дату;

>                          рахунки в шоземнш вaлютi - призначений для облжу iноземно! валюти, що належить бюджетнiй устaновi й перебувае на поточному рахунку в банку на зв^ну дату;

>                          iншi поточнi рахунки - вiдобрaжaеться сума коштв, яка на звiтну дату збершаеться на поточних рахунках в установах банюв, вiдкритих на iм'я бюджетно! установи, що не належить до коштв загального чи спещального фондiв бюджету або до коштв в iноземнiй вaлютi.

5.2. Значення та завдання використання матерiальних ресурсiв бюджетних

установ

Головною умовою функцiонувaння бюджетних установ е !хне повне забезпечення мaтерiaльними ресурсами й рaцiонaльне !хне використання. В умовах економiчно! кризи й тд впливом iнфляцiйних процешв, у зв'язку з нестачею бюджетних коштв перед бiльшiстю бюджетних установ коштуе завдання, пов'язана iз забезпеченням !х мaтерiaльними цiнностями, необхiдними для нормально! дiяльностi установ.

Пiд мaтерiaльними цiнностями розумiють речовиннi елементи, використовуваш в процесi господарсько! дiяльностi як предмети пращ. Вони щлком споживаються в кожному господарському й виробничому цикш й повнiстю переносять свою вартють на видатки бюджетних установ i вaртiсть

вироблено! ними продукцп (надаваних послуг).

Особливютю фyнкцiонyвання матерiалiв у невиробничiй сферi е те, що в мiрy !х витрати вони повнiстю вибувають iз обороту. Крiм того, частка споживання матерiалiв у невиробничiй сферi в загальному обсязi витрат значно нижче, чим у проведенш.

Але в той же час матерiали в бюджетних установах, як i в сферi матерiального виробництва, вщграють одну з першорядних ролей у забезпеченш нормально! !хньо! дiяльностi, належно! якостi надаваних послуг i виконуваних робгт Повне й своечасне забезпечення установ матерiалами е важливою умовою виконання ними сво!х фyнкцiй, створення необхщних передумов для вiдтворення робочо! чинностi.

У цей час спостер^аеться зростання потреби установ невиробничо! сфери в матерiальних ресурсах, яка може бути задоволена екстенсивним (придбанням бшьшо! кшькосл матерiалiв) або iнтенсивним шляхом (бшьш ощадливим використанням наявних ресуршв).

Найбiльш прийнятним i ефективним, особливо в умовах дефщиту бюджетних ресуршв, е другий варiант. Але при цьому слщ ураховувати, що вс витрати галузей невиробничо! сфери можна роздшити на двi групи:

                      витрати матерiалiв, якi використовуються в процес надання послуг i як можна скоротити без шкоди для задоволення потреби в них i тдвищення якостi обслуговування (канцелярськi вироби, господарськ матерiали i т.д.);

                      витрати, як впливають на дiяльностi установи i якi безпосередньо пов'язаш з пiдтримкою жигтедiяльностi людей, що одержують послуги (продукти харчування, медикаменти, що займають значну частку в загальному обсязi матерiальних витрат).

При аналiзi використання матерiальних ресyрсiв необхщно вирiшити такi завдання як:

                      ощнка обгрунтованост заявок на придбання матерiальних цiнностей, а також повноти !х задоволення;

                      характеристика комплектност й своечасностi вступу матерiальних ресуршв;

                      вивчення стану запасiв матерiальних цiнностей;

                      визначення повноти й ращональност використання матерiалiв;

                      виявлення й вивчення причин недолтв у забезпеченост установи матерiальними ресурсами i !х використаннi;

                      пошук внутршшх резервiв пiдвищення ефективностi використання матерiальних цiнностей i розробка заходiв щодо !хнього впровадження.

Для розрахyнкiв впливу рiзних факторiв на змiнy узагальнюючих показникiв (величину видаткiв на матерiали, продукти харчування тощо) застосовують методи елгмтування - приймання ланцюгових постановок, абсолютних i вiдносних рiзниць. При !хньому використаннi вимiр впливу факторiв здiйснюеться у встановленiй послiдовностi, яка припускае, що при визначенш впливу одного з факторiв iншi залишаються незмiнними.

Перевiрка правильностi розрахyнкiв впливу окремих факторiв на змiнy результативного показника, а також повноти використання матерiальних ресуршв, !х руху й стану здшснюеться за допомогою балансового методу.

ЗМп + НМ = ВМв + ВМi + ЗМк, (5.1)

де ЗМп, ЗМк - залишки матерiальних цiнностей вiдповiдно на початок i кiнець аналiзованого перюду;

НМ - надходження матерiалiв у звггному перiодi;

ВМв, BMi - вибуття матерiальних цiнностей вiдповiдно на власш потреби та iншi цш.

Питання до лекци 5

1.                                 Значення та завдання використання матерiальних ресуршв бюджетних установ.

2.                                Використання матерiальних ресурсiв бюджетними установами.

3.                                Характеристика нормативiв запасiв матерiальних цiнностей бюджетно! установи та !х значення для аналiзу.

4.                                Причини збiльшення та зменшення залишкiв матерiалiв бюджетних установ.

5.                                Головш джерела iнформацi!, застосовуванi в процес аналiзу використання матерiальних ресуршв.

Змiст

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

КИ1В КНУТД 2013


Нові надходження

Всього підручників:

292