ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

ТЕМА 4 ОРГАН1ЗАЩЙНО-ТЕХШЧНИЙ РОЗВИТОК БЮДЖЕТНО1 УСТАНОВИ

4.1.                                     Структура необоротних активiв бюджетног установи

4.2.                                    Аналiз оргамзацтно-техшчного розвитку бюджетног установи

4.1. Структура необоротних актив1в бюджетноУ установи

У складд необоротних активГв облшовуються: земельш дшянки, каттальш витрати на полшшення земель, будинки, споруди, передавальш пристрой робочГ, силовГ машини i обладнання, транспортш засоби, шструменти, прилади, столовий, кухонний та господарський швентар, обчислювальна техшка, робоча та продуктивна худоба, багаторГчш насадження, музейш цшностГ, експонати зоопарюв, виставок, бГблютечш фонди, знаряддя лову, спещальш шструменти та спещальш пристосування, бшизна, постшьш речГ, одяг та взуття, тимчасовГ нетитульш споруди, природш ресурси, швентарна тара, матерГали довготривалого використання з науковою метою, авторсью та сумГжш з ними права, права користування природними ресурсами, майном, об'ектами промислово1' власностГ, шшГ матерГальш та нематерГальш активи довготривалого використання.

Вартють, за якою вгдображаються необоротш активи, розподшяеться на:

>                          первюну;

>                          балансову (залишкову);

>                          вгдновлювальну.

Перв1сна варт1сть необоротних активГв - це вартють, що вторично склалася, тобто собГвартють за фактичними витратами на !х придбання, спорудження та виготовлення.

Балансова (залишкова) варт1сть необоротних активГв - це первюна вартють за вирахуванням суми нарахованого зносу.

В1дновлювальна варткть необоротних активГв - це первюна вартють, змшена тсля переощнки.

Ключовими складовими необоротних активГв бюджетно1' установи е основн засоби, шшГ необоротш матерГальш активи, незавершене каттальне будГвництво.

Основн1 засоби е одним з найважливших чинниюв, яю впливають на юнцевГ результати дГяльност бюджетно1' установи. Ращональне використання основних засобГв та функщональних потужностей бюджетно1' установи е ключовим чинником покращення техшко-економГчних показниюв, а саме: тдвищенню обсяпв дГяльностГ, зниженню трудомюткост одинищ виконаних робГт тощо.

До основних засоб1в належать матерГальш активи, яю використовуються установою багаторазово i безперервно в процес виконання основних функцш, надання послуг, очшуваний строк корисного використання (експлуатацп) яких становить бшьше одного року i вартють яких без податку на додану вартють та шших платежГв перевищуе 1000 гривень за одиницю (комплект).

До основних засобГв належать незалежно вгд вартостг

1)                     сшьськогосподарсью машини та знаряддя;

2)                      будiвельний мехaнiзовaний iнструмент;

3)                     робочi та продуктивнi тварини;

4)                        ус види зaсобiв пересування, признaченi для перемщення людей i вaнтaжiв;

5)                     документащя з типового проектування.

Вщмшною рисою основних зaсобiв е не !х довговiчнiсть з точки зору фiзично! сутi, а можливiсть багаторазово або безперервно використовувати протягом тривалого перiоду часу.

Одиницею aнaлiзу основних зaсобiв е об'ект основних засобгв.

Об'ект основних засобiв - це заюнчений пристрiй з усiмa пристосуваннями i приладдям до нього; конструктивно вщокремлений предмет, призначений для виконання певних самостшних функцiй; вiдокремлений комплекс конструктивно з'еднаних предметiв однакового або рiзного призначення, що мають для !х обслуговування зaгaльнi пристосування, приладдя, керування та единий фундамент, унаслщок чого кожен предмет може виконувати сво! функцп, а комплекс - певну роботу тшьки в склaдi комплексу, а не сaмостiйно; шший актив, що вiдповiдaе визначенню основних зaсобiв, або частина такого активу, що контролюеться установою.

Якщо один об'ект основних зaсобiв складаеться з частин, яю мають рiзний строк корисного використання (експлуатацп), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському облшу як окремий об'ект основних зaсобiв.

Внутрiшня телефонна та комп'ютерш мережi, системи безпеки (вщеоспостереження) та комплекс охоронно-пожежно! сигнaлiзaцi! можуть облшовуватись як окремий iнвентaрний об'ект основних зaсобiв. Зокрема, всi складов^ що входять до цiлiсного майнового комплексу, кожний окремо може облшовуватися як окремий iнвентaрний об'ект. Разом з тим, у рaзi передавання цього комплексу при проведенш демонтажу вс склaдовi оприбутковуються як окремi iнвентaрнi об'екти.

1иш1 необоротнi матерiальнi активи - усi iншi необоротш активи, що мають мaтерiaльну форму й не ввшшли до перелшу основних зaсобiв:

>                        Музейнi щнносл, експонати зоопaркiв, виставок;

>                        Бiблiотечнi фонди;

>                        Мaлоцiннi необоротнi мaтерiaльнi активи;

>                        Бiлизнa, постiльнi реч^ одяг та взуття;

>                        Тимчaсовi нетитульнi споруди;

>                        Природнi ресурси;

>                        1нвентарна тара;

>                        Ma^iam довготривалого використання для наукових цшей;

>                        Необоротнi мaтерiaльнi активи спещального призначення.

Малоцтнг необоротнг матергалънг активи включають:

1)                     знаряддя лову (трали, неводи, ст та iн.);

2)                      бензомоторш пилки, сучкорiзи, троси для сплаву;

3)                         спещальш шструменти та спецiальнi пристосування (для сершного i масового виробництва певних виробiв або виготовлення шдивщуальних замовлень);

4)                        предмети виробничого значення вартютю до 1000 гривень за одиницю (комплект) без податку на додану вартють - робочi столи, верстаки, кафедри, парти та ш.; обладнання, що сприяе охоронi пращ; предмети техшчного значення, якi не можуть бути вщнесеш до робочих машин (свгшокошювальш рами та ш.);

5)                       предмети, призначенi для видачi напрокат;

6)                            господарський iнвентар вартютю до 1000 гривень за одиницю (комплект) без податку на додану вартють - предмети конторського та господарського облаштування, конторське обладнання, переносы бар'ери, вшалки, гардероби, шафи рiзнi, дивани, столи, крiсла, шафи та ящики вогнетривю, дрyкарськi машини, гектографи, шатрографи та iншi рyчнi розмножувальш та нyмерyвальнi апарати, переноснi юрти, палатки (^м кисневих), лiжка (^м лiжок iз спецiальним обладнанням), килими, портьери, столовий, кухонний та шший господарський iнвентар, а також предмети протипожежного значення - гiдропyльти, стендери, драбини ручш та iн.;

7)                        iншi малоцiннi необоротнi предмети, термш експлyатацi! яких бiльше одного року, а вартють за одиницю не перевищуе 1000 гривень без податку на додану вартють, - телефони, обчислювальна техшка, пральш та швейш машини, холодильники та iн.

Тимчасовг нетитулънг споруди включають:

1)                         тимчасовi нетитyльнi споруди, пристосування i пристро!, витрати на зведення яких включаються до собiвартостi бyдiвельно-монтажних робiт;

2)                         сезонш дороги, тимчасовi вiдгалyження люовозних дорiг i тимчасовi бyдiвлi у лiсi (пересyвнi будиночки, котлопункти, пилкозаточувальш майстернi, бензозаправки та iн.).

Нематерiальнi активи - активи, що не мають фiзично! та/або матерiально! форми незалежно вiд вартостi i використовуються установою в процес виконання основних функцш бiльше одного року.

Нематерiальнi активи для взяття на облш бюджетною yстановоюповиннi бути закiнченими та засвщченими вiдповiдними документами (патентом, сертифжатом, лiцензiею тощо) у порядку, встановленому чинним законодавством Укра!ни.

Придбаний об'ект авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володшня або розпорядження, не облжовуеться у складi нематерiальних активiв. Витрати, пов'язаш з придбанням (створенням) таких об'еклв, визнаються витратами того званого перiодy, протягом якого вони були здшснеш без визнання таких витрат у майбутньому нематерiальним активом.

Нематерiальнi активи вщображаються в бухгалтерському облiкy та зв^носп за первгсною вартгстю (за фактичними витратами на !х придбання та виготовлення), а об'екти, яю переощнювались, - вiдновлювальною вартiстю.

Не визнаються нематерiальним активом, а тдлягають вщображенню у складi витрат того звггного перiоду, в якому вони були здшснеш, витрати на: дослщження; пiдготовку i перепiдготовку кадрiв.

Незавершене каштальне буд1вництво - це обсяг фактично освоених каштальних вкладень на незакшчених i невведених в експлуатащю будовах та об'ектах будiвництва за станом на певну дату:

>                         Каттальш видатки за невведеними в експлуатащю основними засобами;

>                         Каттальш видатки за невведеними в експлуатащю шшими необоротними матерiальними активами;

>                         Капiтальнi видатки за невведеними в експлуатащю нематерiальними активами.

Виконанi будiвельно-монтажнi роботи вщносяться установою на фактичнi видатки для вщображення накопичення сум за незавершеним каттальним будiвництвом.

Усi затрати на будiвництво, виготовлення, створення i полiпшення об'ектiв групуються за такими напрямками робгг (витрат):

>                         проектно-вишукувальш роботи;

>                         будiвельнi роботи;

>                         роботи з монтажу устаткування;

>                         придбання устаткування, що потребують монтажу;

>                         придбання устаткування, що не потребують монтажу, шструменлв та швентарю;

>                         iншi капiтальнi роботи i затрати.

4.2. Анал1з орган1зац1йно-техн1чного розвитку бюджетноУ установи

Завданнями аналiзу стану i ефективностi використання основних засобiв е визначення забезпеченостi бюджетно! установи основними засобами, ощнка якiсного !х складу, ефективностi використання, визначення тенденцш розвитку матерiально-технiчноi бази та напрямiв його пiдвищення.

Аналiз забезпеченостi основними засобами включае:

1)                          оцiнку вщповщност !х наявно! кiлькостi за складом i структурою нормативним потребам бюджетно! установи. Останнi визначаються виходячи з обсягу та функщональних особливостей дiяльностi бюджетно! установи. Сюди вiдносять ощнку вiдхилення вiд планових показникiв i даеться оцiнка впливу цих вщхилень на результати дiяльностi бюджетно! установи. Особлива увага придшяеться чинникам вщхилень, виявлених в результатi проведення аналiзу. На негативну оцiнку заслуговують будь-яю вiдхилення вiд плану:

а)         вгд'емне вгдхилення за рахунок недостатносп забезпеченосп основними засобами i зумовлене невиконанням плану обсягу робiт i послуг та зниження якосп обслуговування;

б)         надмiрна забезпеченiсть, що е причиною надмiрних витрат коштiв на утримання та обслуговування основних засобiв.

2)                      дослщження динам1ки за структурою, складом i величиною. Показники складу i структури основних засобiв залежать вщ обрано! класифiкацiйноi ознаки i дозволяють дослщити розвиток мaтерiaльно-технiчно! бази бюджетно! установи.

Основнi засоби для потреб aнaлiзу групують за наступними класифжацшними ознаками:

                              за приналежнютю: власнг i орендованг основнi засоби;

                              за функщями, що виконуються в процес дiяльностi: активнг (машини, обладнання, прилади, що беруть участь у процес обслуговування) i пасивнг (будинки, споруди, транспорты засоби, яю забезпечують функцiонувaння активних основних зaсобiв);

                              за призначенням: будiвлi, споруди, машини i устаткування, трaнспортнi засоби, господарський швентар;

                              за характером використання: працюючг, що знаходяться в експлуатацп, непрацюючг, що збершаеться на склaдi або перебувають у сташ консервацп.

Анaлiз динaмiки основних зaсобiв за обсягом, складом та структурою е тдставою для визначення тенденцш розвитку мaтерiaльно-технiчно! бази бюджетних оргашзацш, оцiнки його функцiонaльного потенцiaлу. Методично цей етап аналгтичного дослiдження основних зaсобiв вiдрiзняеться вiд aнaлiзу забезпеченост базою порiвняння: зaмiсть планових показниюв звiтного перiоду в aнaлiзi динамжи основних зaсобiв застосовуються фaктичнi показники попереднього перюду.

Аналiз руху основних засобiв здiйснюеться на основi побудови балансово! моделi:

Зпоч + Н= В + Зкн (4.1),

де Зпоч - залишки основних зaсобiв на початок року; Н - надходження основних зaсобiв протягом року; В - вибуття основних зaсобiв протягом року; Зкн - залишки основних зaсобiв на кiнець року.

Для повно! характеристики оргaнiзaцiйно-технiчного рiвня бюджетно! установи доцiльно розрахувати таю вщносш aнaлiтичнi показники, як коефщент придaтностi i зносу основних зaсобiв; коефiцiенти оновлення та вибуття основних зaсобiв.

Коефiцieнт придатностiп) вщображае ту частку вaртостi основних зaсобiв, яка ще не перенесена на продукщю (роботи, послуги), i обчислюеться як вщношення залишково! вaртостi основних зaсобiвдо !х первiсно! вaртостi

Кп = (ОЗос /ОЗ) Х 100 (4.2)

Ступшь придaтностi основних зaсобiв доцiльно визначати не лише за !х загальною величиною, a i за окремими видами, оскiльки вони ютотно рiзняться за iнтенсивнiстю i термiнaми використання.

Коефiцieнт зносу основних зaсобiв (Кз) розраховуеться як вщношення суми зносу (рiзницi мiж первюною i залишковою вaртiстю зaсобiв) до первюно! вaртостi основних зaсобiв:

Кз = 100 - Кп (4.3)

де S3 - сума зносу основних зaсобiв;

ОЗ - первюна вартють основних зaсобiв.

Коефiцieнт оновленняо) основних зaсобiв обчислюеться як вщношення вартост основних засобiв, що надiйшли впродовж анаизованого перiодy до первiсно! вартост основних засобiв на кiнець звгтного перiодy:

Кп = (ОЗн / ОЗк) Х 100 (4.4)

де ОЗн - вартiсть основних засобiв, що надiйшли за аналiзованийперiод;

ОЗк - наявнiсть основних засобiв на кшець року.

Коеф^ент вибуття основних засобiв (Кв) визначаеться як вщношення вартостi засобiв працi, що вибули впродовж анаизованого перiодy, до !х вартостi на початок перiодy:

Кп = (ОЗв / ОЗп) Х 100 (4.5)

де ОЗв - первюна вартiсть основних засобiв, що надшшли в аналiзованомy перiод;

ОЗп

Змiст

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

КИ1В КНУТД 2013


Нові надходження

Всього підручників:

292