ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

ТЕМА 2 ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТК1В В БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВАХ

2.1.                             Способи забезпечення повноти, доцгльностг та економгчного використання залучених коштгв

2.2.                      Економгчний змгст касових i фактичних витрат

2.3.                       Основм напрями аналiзу витрат бюджетной установи за статтями

2.1. Способи забезпечення повноти, дощльносп та економiчного використання залучених кош^в

На сучасному етат розвитку економiчних вщносин фшансування бюджетних установ, як зазначалось рашше, вiдбувaеться через мехашзм кошторисного фiнaнсувaння. В остaннi роки змши, якi вiдбулись у практищ кошторисного фiнaнсувaння, були зумовленi реформуванням бюджетно! сфери i побудовою ново! системи вщносин в даному сектора

Кошторисний метод витрачання грошових кош^в використовуються бюджетною установою з метою виконання покладених на не! завдань, а саме - надання суспшьних благ. Кошторисне фiнaнсувaння повинно здшснюватись результативно i прагнути до максимально! вiддaчi вiд використання грошових кошпв. Позитивного ефекту воно зможе досягнути при дотриманш таких критерi!в як ефективнють, рaцiонaльнiсть i економiя.

Бюджетш установи виступають суб'ектами господарювання, яким надаеться право мобшзовувати кошти шляхом надання платних послуг та здшснення шшо! пiдприемницько! дiяльностi, визначено! законодавством. Власш надходження, якi отримуе бюджетний заклад, включаються до спещального фонду кошторису i використовуються на потреби бюджетно! установи за цшьовим призначенням.

Кошторис - це основний плановий документ бюджетно! установи, який надае повноваження щодо отримання доходiв i здiйснення видaткiв, визначае обсяг i спрямування коштiв для виконання бюджетною установою сво!х функцiй i досягнення цiлей, визначених на бюджетний перюд вiдповiдно до бюджетних призначень.

Розпорядники бюджетних кошпв беруть бюджетнi зобов'язання та провадять видатки тшьки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.

Видшяють таю види кошторисiв:

1. Iндивiдуaльний - для кожно! бюджетно! установи;

2.                        Зведений - по груш однорщних закладiв (загальноосвiтнi школи, дитячi дошкшьш заклади та iн.), на централiзованi заходи, якi проводяться вiдповiдним органом управлшня;

3.                         Загальний - обсяги фшансування для окремого органу управлшня (наприклад, загальний кошторис вщдшу освгги включае зведеш кошториси по загальноосвптах школах, школах-iнтернатах, дитячих дошкiльних закладах i на централiзованi заходи).

На кошторисно-бюджетному фшансуванш утримуються державнi та комунальш установи; установи соцiальноi сфери; освггш установи - школи, середш спецiальнi та вищi навчальнi заклади; установи охорони природи; установи охорони здоров'я; установи культури; установи Мшютерства оборони, прикордонних вшськ, Служби безпеки Украши, Мшютерства внутрiшнiх справ Украши; органи законодавчо1' та виконавчо1' влади, суди та прокуратура.

На даний час вщбуваеться поеднання бюджетного фiнансування з системою неприбуткового господарювання з метою виконання завдань, передбачених умовами функцюнування бюджетних установ. Таким чином, задоволення потреб бюджетних установ лише частково здшснюеться шляхом передання кошпв з бюджету, як утворилися внаслщок перерозподшу валового внутршнього продукту i за джерелом е бюджетними (кошти загального фонду бюджету).

Процес кошторисного фшансування здшснюеться внаслщок об'еднання грошових потоюв, отриманих з двох каналiв:

I.                       Грошов1 кошти, отримаш через механ1зм бюджетного ф1нансування, змют якого полягае в односторонньому спрямуванш бюджетних коштiв вiд держави до суб'еклв господарювання.

II.                         Грошов1 кошти, отримаш внаслщок некомерщйноУ д1яльност1, яка здшснюеться бюджетною установою самостшно. Фiнансовi вiдносини виникають мiж бюджетною установою i господарюючими суб'ектами та фiзичними особами, а отриманi результати вщображаються у спецiальному фондi кошторису.

Таким чином, грошовi кошти, необхiднi для кошторисного фшансування мобшзуються з багатьох джерел i надходять через два основш механiзми: бюджетне фiнансування i самофiнансування, а пiзнiше вони об'еднуються i витрачаються на спiльну мету - задоволення суспшьних потреб (охорона здоров'я, освгга, наука, культуру, оборона тощо)

Зпдно з чинним законодавством, кошторисом бюджетних установ називаеться основний плановий документ, який надае повноваження бюджетнш установi щодо отримання доходiв i здiйснення видаткiв, визначае обсяг i спрямування коштiв для виконання бюджетною установою сво1'х функцiй i досягнення цiлей, встановлених на рш, вiдповiдно до бюджетних призначень. Порядок складання, розгляду, затвердження та основш вимоги до виконання кошторишв бюджетних установ затверджено Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра1'ни вiд 28.02.2002 р.

Кошторис бюджетних установ мае таю складовi частини:

1.                        Загальний фонд, який мютить обсяг надходжень Гз загального фонду бюджету та розподш видатюв за повною економГчною класифшащею видатюв на виконання бюджетною установою основних функцш або розподш надання кредитГв з бюджету за класифшащею кредитування бюджету.

2.                         Спещальний фонд, який мютить обсяг надходжень Гз спещального фонду бюджету на конкретну мету та !х розподш за повною економГчною класифжащею видатюв на здшснення вщповщних видатюв зпдно Гз законодавством, а також на реалГзащю прюритетних заходГв, пов'язаних з виконанням установою основних функцш, або розподш надання кредитГв з бюджету зпдно Гз законодавством за класифшащею кредитування бюджету.

Установа незалежно вгд того, чи веде вона облш самостшно, чи обслуговуеться централГзованою бухгалтерГею, для забезпечення свое1' дГяльност складае шдивщуальш кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитГв Гз загального фонду бюджету, плани спещального фонду за кожною виконуваною нею бюджетною програмою (функщею), а вишд навчальш заклади та науковГ установи також шдивщуальш плани використання бюджетних коштГв та шдивщуальш помюячш плани використання бюджетних коштГв

Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються Законом про Державний бюджет Украши за загальнодержавними видатками та ршенням вгдповгдно1' ради про затвердження мюцевого бюджету у частиш мГжбюджетних трансферов, здшснення передачГ бюджетних призначень головним розпорядникам коштГв та програми "Вщшкодування шкоди, завдано1' громадяниновГ незаконними дГями оргашв дГзнання, попереднього слгдства, прокуратури, суду", мобшзацшно1' подготовки галузей нащонально1' економши, резервного фонду мюцевих бюджетГв, а також за бюджетними програмами щодо пенсшного забезпечення громадян та компенсацп Пенсшному фонду Украши втрат вгд застосування платниками фжсованого сшьськогосподарського податку спещально1' ставки Гз сплати збору на обов'язкове державне пенсшне страхування. Як економГчна категорГя, видатки об'еднують витрати, яю покриваються з централГзованих та децентралГзованих державних фондГв. Бшьшють державних видатюв фшансуеться з державного та з мюцевих бюджетГв.

СобГвартють е основою щноутворення послуг бюджетних установ. Визначення чи розрахунок собГвартост послуги являе собою калькулящю. Калькуляцп розрГзняють за часом складання, а тому виокремлюють попередш та наступн1 калькуляцп. ПершГ складаються до моменту надання послуг i дають уявлення про мтмально необхгдш витрати. До них належать планов^ кошторисш (проектш) та нормативш калькуляцп. Планов1 калькуляцй' визначають можливГ витрати на послугу на шдставГ середшх запланованих норм витрат на матерГальш, трудовГ та шшГ ресурси. Кошторисш чи проектн1 калькуляци, як рГзновид планових, складаються на новГ види продукту чи на разовГ послуги. Нормативш калькуляцп складаються за поточними нормами витрат на вгдповщш ресурси, що дшть на певну дату. В основу наступних калькуляцш покладено фактичш даш бухгалтерського облшу тсля надання послуги. До них належить звггна калькулящя, яка являе собою розрахунок фактично! собiвaртостi послуг.

Вiрогiднiсть кaлькуляцi! в багатьох випадках залежить вiд вибору статей витрат, об'еклв облiку затрат i кaлькуляцi!, кaлькуляцiйних одиниць, методiв розподiлу непрямих затрат

Номенклатура калькулящУ - це перелiк статей, за якими складаеться кaлькуляцiя витрат.

Для визначення собiвaртостi використовуються вiдповiдний метод калькулювання послуг - сукупнiсть способiв вiдобрaження, групування й узагальнення даних про затрати на надання послуг у системi бухгалтерського облiку, як забезпечують визначення фактично! собiвaртостi продукту.

Основними методами калькулювання е позамовний та попроцесний методи облшу витрат i калькулювання. Сутшсть позамовного методу полягае у веденш облiку витрат по кожному замовленню чи партп продукцi!, а не за окремими тдроздшами i звггними перiодaми. Попроцесний метод визначае таку процедуру, за якою вс витрати збираються за окремими тдроздшами та процесами. Формування цих методiв зумовлено двома формами виробництва - гетерогенною, що пов'язана з мехашчним поеднанням самостшних окремих продуклв у готовий продукт, та оргашчною, за якою готовий продукт отримуеться внаслщок ряду послщовних, пов'язаних мiж собою процешв.

2.2. Економiчний змiст касових i фактичних витрат

Кaсовi та фактичш видатки нaйчaстiше не збiгaються у чаш, оскшьки в !х основу покладено рiзнi принципи запису бухгалтерських оперaцiй: для касових видaткiв - це касовий метод, за якого запис доходiв i видaткiв здшснюеться в момент отримання коштiв, незалежно вiд перiоду, до якого вони належать; для фактичних видатюв - це метод нарахувань, за яким запис операцш здшснюеться в момент !х визначення (нарахування), а не в момент фактичного витрачання (виплати) кошпв.

Вщшкодування касових видатюв вщображаеться в момент зарахування на реестрацшний рахунок сум або перерахування кошпв дебiторaми згiдно з плaтiжним дорученням. Фактичних - у момент !х здшснення вiдповiдно до aктiв на списання, накладних, aктiв виконаних робгг, приймaння-передaчi, рaхункiв-фактур тощо.

Кaсовi видатки не мають шчого спiльного iз касовими оперaцiями, оскiльки до них належать як кошти, отримаш гопвкою в касу установи, так i суми, перерaховaнi шляхом безготiвково! оплати рахунюв.

Кaсовi i фaктичнi видатки нерозривно пов'язаш мiж собою та мають взаемну ув'язку. Розподш касових i фактичних видaткiв та одночасний взаемозв'язок мiж ними дозволяють при aнaлiзi видaткiв одержати бiльш ч^ке вiдобрaження використання бюджетних коштiв, контролю за !х цiльовим використанням.

Взаемозв'язок касових видатюв iз фактичними здiйснюеться на основi застосування формули 2.1:

^^Bi видатки за piK (перiод) = Фактичш видатки за рiк (перюд) +

Кредитовий залишок на початок року (перюду) - Дебетовий залишок на

початок року(перюду) - Кредитовий залишок на кшець року (перюду) + Дебетовий залишок на кшець року (перюду) (2.1)

Загальну суму касових i фактичних видатюв можна визначити та перевiрити на пiдстaвi даних балансу (форма № 1). Кaсовi видатки визначають за формулою 2.2:

Кв = Зп + А - Зк, (2.2)

де: Зп - залишок грошових коштгв на початок року; А - асигнування, що надшшли за рш;

Зк -залишок грошових коштгв на кшець року.

Фактичш видатки визначають за формулою 2.3:

Фв = Кв + КЗк - КЗп + Мк - Мп + ДЗк - ДЗп, (2.3)

де: Кв - загальна сума касових видатюв;

КЗк - кредиторська заборговашсть на кшець року;

КЗп - кредиторська заборговашсть на початок року;

Мк - залишки по субрахунках мaтерiaлiв на кшець року;

Мп - залишки по субрахунках мaтерiaлiв на початок року;

ДЗк - дебггорська заборговашсть на кшець року;

ДЗп - дебггорська заборговашсть на початок року.

Аналгз проводиться шляхом поргвняння касових видаткгв гз сумою бюджетного фшансування, яка надшшла, а фактичних - гз сумою бюджетних асигнувань загалом за уточненим кошторисом та за окремими кодами економгчно! класифгкацп. Кргм того, касовг та фактичш видатки поргвнюють мгж собою.

2.3. Основш напрями аналiзу витрат бюджетноУ установи за статтями

В процесг аналгзу витрат бюджетно! установи дослгджуеться динамгка, склад та структура видаткгв, враховуючи економгчну класифгкацгю видаткгв. Аналгз передбачае поргвняння видаткгв за наступними напрямами:

-                         затверджених кошторисом i проведених (фактичних) видаткгв;

-                         затверджених кошторисом i видглених (касових) видаткгв;

-                         проведених (фактичних) i видiлених (касових видатюв).

Ключовим етапом aнaлiзу виконання видатково! частини кошторису бюджетно! установи е вивчення сшввщношення мгж касовими i фактичними показниками, що може характеризуватись ргвшстю мгж ними, перевищенням касових видaткiв над фактичними або навпаки. Вивчення взаемозв'язку мгж цими видатками дозволяе виявити господарськ i фiнaнсовi особливост функцiонувaння оргaнiзaцi!, що виникають в процесi виконання кошторису.

Для юльюсно1' ощнки впливу факторiв на змшу видатк1в на оплату пращ бюджетно1' установи використовують формулу 2.4:

Воп = Ч х ЗП (2.4), де : ВОП - видатки на оплату пращ бюджетно1' установи;

4          - середньорiчна чисельнють працiвникiв бюджетно1' установи; ЗП - середньорiчна чисельнiсть працiвникiв бюджетно1' установи.

Для юльюсно1' оцiнки впливу факторiв на змiну 1нших видатк1в використовують таю модели

>                             Видатки на освгтлення

восв = к X п X г X т (2.5), де : ВОС8 - видатки на освгглення бюджетно1' установи; К - юльюсть освiтлюваних електроприладiв бюджетно1' установи; П - потужнють одного електроприладу бюджетно1' установи; Г - юльюсть годин роботи одного електроприладу; Т - тариф на освгглення, кВт/год.

>                             Видатки на опалення

вОПал = s X n X т (2.6), де : вопал - видатки на опалення бюджетно1' установи;

5       - розмiр плошд, яка опалюеться, бюджетно1' установи; N - норматив видатюв на опалення;

Т - тариф опалення.

>                             Видатки на оренду

воренд = s X c (2.7),

де : воренд - видатки на оренду примiщення бюджетно1' установи;

S - розмiр орендовано1' площi бюджетно1' установи; С - орендна ставка.

^ Видатки на медикаменти

в = ч x n , (2.8),

мед                                                        конт вид V у?

де : вшд - видатки на придбання медикаментiв;

чконт - чисельнiсть контингенту хворих, ошб;

Nrad - норматив видатюв на медикаменти в розрахунку на 1 особу.

ТИПОВ1 ЗАДАЧ1 до теми 2

Задача 1. Використовуючи даш, наведеш в таблищ, здiйснити аналiз виконання кошторису бюджетно1' установи за складом i структурою видатюв. ____                   грн.

Найменування статт1 видатюв

Зг1дно з кошторисом

Фактично

Поточш видатки, в т.ч.:

13245

ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

КИ1В КНУТД 2013


Нові надходження

 • Автор невідомий
  Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу
 • Автор невідомий
  Транспортні засоби та ефективність їх використання
 • Автор невідомий
  Математичне програмування Постановка задач математичного програмування
 • Автор невідомий
  Облік Виконання Бюджетів
 • Автор невідомий
  Вступ і базова концепція
 • Шацька В М
  БАНКІВСЬКА СПРАВА
 • Гайворонская Т Г
  Государственное регулирование экономики
 • Скальський В В
  Державне регулювання економіки
Всього підручників:

292

 • Карта сайту