ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

ВСТУП

Важливе мюце в пiдготовцi висококвалiфiкованих MaricTpiB з економiки навчально! дисциплши «Фшансова дiяльнiсть в бюджетних установах» зумовлено необхiднiстю рaцiонaльного та eK0H0Mi4H0r0 використання коштiв державного бюджету, в тому чи^ за рахунок ефективно! фiнaнсового господарсько! дiяльностi оргaнiзaцiй, що фiнaнсуються за рахунок державних кошпв. У бюджетнiй сферi функщонуе велика чисельшсть установ i оргаш- зацш, що здiйснюють некомерцiйну дiяльнiсть, тобто таку, яка не мае на мет отримання прибутку. Некомерцшна дiяльнiсть не виключае можливостi отримання установою певних доходiв, проте остaннi використовуються на розвиток само! установи.

Дiяльнiсть некомерцiйних оргaнiзaцiй е вкрай важливою для суспiльствa, оскiльки до них вщноситься бiльшiсть установ охорони здоров'я, науки i освiти, культури i мистецтва тощо. Функцiонувaння зазначених установ i оргaнiзaцiй не може бути орiентовaно на комерцiйнi критерп. Переважна !хня частина мае соцiaльно-культурне призначення. 1хне функцiонувaння дозволяе на практищ реaлiзовувaти нaйвaжливiшi конституцiйнi права громадян на освiту, медичне обслуговування, сощальне забезпечення.

Дисциплiнa «Фшансова дiяльнiсть в бюджетних установах» е предметом за вибором для тдготовки фаивщв напряму «Економша i пiдприемництво» спецiaльностi «Фшанси» згiдно навчального плану Кшвського нащонального унiверситету технологiй та дизайну.

Програма курсу спрямована на вивчення економiчних вiдносин в бюджетних оргaнiзaцiях, зaкономiрностей та специфiки розвитку сучасних бюджетних установ, проблем функщонування вiтчизняних бюджетних установ.

Метою дисциплши е формування системи знань про господарську дiяльнiсть бюджетних установ, !х основних функцш та джерел фшансування.

Основнi завдання вивчення дисциплши «Фшансова дiяльнiсть в бюджетних установах» полягають в теоретичнш i прaктичнiй пiдготовцi студентiв з основ правильного розумшня сутностi, функцш та ролi фшансово! дiяльностi бюджетних установ; визначенш фiнaнсового стану бюджетних установ та !х кадрового забезпечення; вивченш оргaнiзaцiйно-технiчного розвитку бюджетних установ; виявленш особливостей фшансово! дiяльностi в бюджетних установах; визначенш основних нaпрямiв використання ресуршв бюджетних установ; aнaлiзi фшансово! дiяльностi зaклaдiв охорони здоров'я, загальноосвггшх та вищих навчальних зaклaдiв, нaуково-дослiдних установ i iнших зaклaдiв сощально! iнфрaструктури.

Пiсля вивчення дисциплши студент повинен знати: змют i завдання вивчення фiнaнсового стану бюджетних установ, специфжу формування власних надходжень спецiaльного фонду бюджетних установ, баланс виконання кошторису витрат бюджетних установ, алгоритми aнaлiзу виконання кошторису i фшансово! стiйкостi бюджетних установ, склад дебггорсько! i кредиторсько! зaборговaностi бюджетних установ, сутнють та завдання виконання кошторису, склад та структуру видатюв бюджетних установ, структуру анаизу сшввщношення касових i фактичних видaткiв бюджетних установ, значення та завдання кадрового забезпечення бюджетно! установи, роль та завдання анаизу оргашзацшно-техшчного розвитку бюджетно! установи, змют та завдання ринку послуг сощально--культурного комплексу та наукових установ, особливост дiяльностi мережi лжарень, значення та завдання дiяльностi амбулаторш i полiклiнiк, порядок визначення стану та розвитку амбулаторно-полжшшчно! мережi, завдання фшансово! дiяльностi у вищих навчальних закладах, алгоритм обчислення стану мережi закладiв вищо! освiти, специфiку оргашзацп i якостi роботи вищих навчальних закладiв, порядок аналiзу обсягiв науково-дослщних робiт, стан та обсяги роботи загальноосвптах закладiв.

Застосовуючи теоретичнi знання з дисциплiни студент повинен: вшьно орiентуватись в теоретичних та практичних проблемах функщонування бюджетних установ; аналiзувати поточну дiяльнiсть бюджетних органiзацiй; ощнювати фiнансовий стан i ресурсний потенщал бюджетно! установи тощо.

Для набуття практичних навичок з тем курсу передбачеш семшарсью заняття, якi повинш забезпечити належний рiвень самостiйно! роботи студенлв iз чинним законодавством Укра!ни, нормативно-методичними документами Мiнiстерства фiнансiв Укра!ни i Державного казначейства Укра!ни, виршення низки практичних ситуацiйних задач, опрацювання науково-методично! лiтератури та перiодичних видань засобiв масово! iнформацi! з питань бюджетних вщносин i господарсько! дiяльностi бюджетних установ.

Змiст

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

КИ1В КНУТД 2013


Нові надходження

Всього підручників:

292