ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

ТЕМА 9 Ф1НАНСОВА Д1ЯЛЬН1СТЬ 1НШИХ ЗАКЛАД1В СОЦ1АЛЬНО1 1НФРАСТРУКТУРИ

9.1.   Планування видатюв в закладах соцгально'Х тфраструктури

9.2.    Основм характеристики дгяльностг дошкгльноХ освгтньоХустанови

9.3.    Значення та завдання закладгв профеайно-технгчноХ освгти

9.1. Планування видатюв в закладах сощально'1 шфраструктури

Видатки на фшансування освгга включають витрати на заходи щодо середньо! освгга, виховання дГтей i шдлпгав, шдготовки кадрiв у професшно- техшчних училищах та вищих навчальних закладах. Основними оперативно- виробничими показниками для планування бюджетних видатюв у закладах освгга е: по школах — юльюсть клашв i учшв; по дитячих установах — число мюць; по школах-штернатах — юльюсть груп i вихованцiв; по професшно- техшчних училищах i вищих навчальних закладах — юльюсть навчальних груп, учшв, студентв.

Кшьюсть педагогiчних ставок на вс класи по данiй груп! клашв (К) у середнiх школах визначають за формулою:

К = Кг/ Нг (9.1),

де Кг — загальна юльюсть годин навчальних занять на тиждень за дшчим навчальним планом;

Нг - норма навчального навантаження вчителя на тиждень. Мюячну заробггау плату вчителя за навчальш години (Онг) розраховуемо за такою формулою:

Онг= С X Кгг (9.2), де С - встановлена тарифна ставка з урахуванням шдвищення; Кг - фактичне число годин роботи вчителя на тиждень; Нг -норма навчального навантаження вчителя на тиждень. На основ! тарифжацшного списку по кожнш груп! класГв (1 -4, 5-9, 10-11) визначають середню ставку заробггао! плати вчителя (Сср) на мюяць, яку розраховують за формулою:

Сср= Ф/К (9.3),

де Ф - фонд заробггао! плати вчителГв вгдповщно! групи класГв за мюяць

(без додатковоi оплати за класне керiвництво, завiдування кабiнетами та iн.).

Фонд заробп,но1' плати педагогiчного персоналу (Фпед) по мiських школах розраховують за такою формулою:

ф пед= Е[(Сст X Чiсрi) X (8,5 Ки+3,5К20],

де K1iK2i, - кшьюсть класiв на 1 сiчня i 1 вересня планованого року вщповщно по i-й групi класiв (1-4, 5-9, 10-11);

4i - число педагопчних ставок на один клас по i-й групi класiв;

Рсрь - середнi витрати на перевiрку зошитiв в одному класi i-i групи, встановленi, виходячи з тарифшацп.

9.2. Основн1 характеристики д1яльност1 дошкшьноУ освггньоУ установи

Дошк1льний навчальний заклад е юридичною особою i дiе на пiдставi статуту, який затверджуеться засновником (власником) за погодженням з вiдповiдним органом управлшня освггою i рееструеться мiсцевим органом виконавчо1' влади.

Дошк1льний навчальний заклад мае печатку i штамп встановленого зразка, бланки з власними ре^зитами, реестрацшний рахунок в органах Державного казначейства (для державних i комунальних закладiв), рахунки в банках (для приватних закладiв).

Змiст дошкiльноi освгги визначаеться Базовим компонентом дошкшьно1' освгги та реалiзуеться згiдно з Державною базовою програмою, навчально- методичними пошбниками, затвердженими МОН.

З метою своечасного виявлення, тдтримки та розвитку обдарованосп, природних нахилiв та здiбностей дггей дошкiльний навчальний заклад може оргашзовувати освiтнiй процес за одним чи кшькома прiоритетними напрямами (художньо-естетичний, фiзкультурно-оздоровчий, музичний, гуманiтарний тощо).

Дiяльнiсть дошкшьного навчального закладу регламентуеться планом роботи, який складаеться на навчальний рш i оздоровчий перiод, схвалюеться педагопчною радою, затверджуеться керiвником закладу та погоджуеться з вщповщним органом управлшня освггою. План на оздоровчий перюд додатково погоджуеться з територiальною саштарно- епiдемiологiчною службою.

Навчальний рж у дошкшьному навчальному закладi починаеться 1 вересня i закiнчуеться 31 травня наступного року, а оздоровчий перюд - 1 червня по 31 серпня.

Дошкшьний навчальний заклад вщповщно до статутних цшей i завдань може надавати додатковi освпга послуги, яю не визначенi Державною базовою програмою, лише на основ1 угоди мГж батьками або особами, яюзамiнюють, та дошюльним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.

Учасниками навчально-виховного процесу у дошкшьному навчальному закладi е д^и дошкшьного вшу, педагопчш пращвники, помГчники вихователiв, нянГ, медичнi пращвники, батьки або особи, яю замiнюють.

Фiнансово-господарська дГяльнГсть дошкГльного навчального закладу

провадиться вщповщно до законодавства та його статуту.

Фшансово-господарська дiяльнiсть дошкiльного навчального закладу провадиться на основi кошторису, який складаеться i затверджуеться вщповщно до законодавства.

Джерелами фшансування дошкгльного навчального закладу е кошти:

>                          засновника (власника);

>                          вiдповiдних бюджепв (для державних i комунальних дошкшьних навчальних закладiв) у розмiрi, передбаченому нормативами фшансування;

>                          батькiв або ошб, якi !х замiнюють;

>                          добровiльнi пожертвування i цiльовi внески фiзичних i юридичних осiб та iншi надходження, не забороненi законодавством.

Штатш розписи державних i комунальних дошкшьних навчальних закладiв затверджуються вщповщним органом управлiння освiтою, приватних - власником (засновником) на основi Типових штатних нормативiв дошкiльних навчальних закладiв, затверджених МОН за погодженням з Мшфшом.

Матерiально-технiчна база дошкiльного навчального закладу включае будiвлi, споруди, земельш дiлянки, комунiкацii, iнвентар, обладнання, транспортш засоби, службове житло, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у баланс дошкiльного навчального закладу або централiзованоi бухгалтерii, яка обслуговуе цей заклад.

Дошкшьний навчальний заклад за погодженням iз засновником (власником) може придбавати i орендувати необхiдне обладнання та шше майно; отримувати допомогу вщ пiдприемств, установ, органiзацiй або фiзичних осiб; здавати в оренду примщення, споруди, обладнання юридичним та фiзичним особам для провадження освгтньо! дiяльностi згiдно iз законодавством.

Стан мережi дитячих дошкiльних закладiв визначае об'ем !х роботи, для визначення якого використовуеться система взаемозалежних показникiв. До них вщносять: чисельнiсть дiтей, кшьюсть дитячих груп, кшьюсть дшв перебування одше! дитини в дитячому заклада

Кожний iз показникiв вiдображае конкретш сторони виробничо! дiяльностi закладу. Так, кшьюсть дгтей характеризуе об'ем послуг i повноту використання потужностi закладу.

Дто-дм вщображають об'ем безпосередньо! роботи по вихованню дiтей i служать базою для визначення витрат на харчування.

Кшьюсть дитячих груп свщчить про масштаби роботи i використовуеться для оцшки укомплектованостi закладу, а також служить одиницею вимiру витрат на його утримання.

В процеш аналiзу роботи дитячих дошкшьних закладiв необхiдно також дати оцшку iнтенсивностi !х роботи. Для цього визначаеться середня зайняткть дитячого мкця на протязi року, тобто вщношення числа днiв перебування дгтей в закладi до кшькосп дитячих мiсць.

9.3. Значення та завдання закладiв професшно-техшчно'1 освгги

Професiйно-технiчна освiта е складовою системи освгги Укра!ни. Професiйно-технiчна освгга е комплексом педагогiчних та оргашзацшно- управлiнських заходiв, спрямованих на забезпечення оволодшня громадянами знаннями, умшнями i навичками в обранiй ними галуз1 професшно! дгяльностг, розвиток компетентностi та професюнашзму, виховання загально! i професшно! культури. Професiйно-технiчна освiта здобуваеться у професшно- технiчних навчальних закладах.

Професшно-техшчна освiта забезпечуе здобуття громадянами професп вщповщно до !х покликань, штерешв, здiбностей, а також допрофесiйну подготовку, перепiдготовку, пiдвищення !х квалiфiкацi!.

До державних оргашв управлiння професiйно-технiчною освгтою належать:

>                         спецiально уповноважений центральний орган виконавчо! влади у сферi професшно-техшчно! освгга;

>                         мiнiстерства та               центральнi органи виконавчо! влади, яким шдпорядковаш професiйно-технiчнi навчальнi заклади;

>                         Рада мшютрГв Автономно! Республiки Крим, обласш, Ки!вська i Севастопольська мюью державнi адмiнiстрацi! та створенi ними органи управлшня професiйно-технiчною освггою;

>                         мiжгалузева рада з професiйно-технiчно! освгга.

Професiйно-технiчна освiта здiйснюеться у професшно-техшчних навчальних закладах за денною, вечiрньою (змшною), очно-заочною, дистанцiйною, екстернатною формами навчання, з вщривом i без вщриву вщ виробництва та за шдивщуальними навчальними планами.

До профеайно-технгчних навчальних закладгв належать:

>                         професшно-техшчне училище вадповадного профшю;

>                         професшне училище соцiально! реабiлiтацi!;

>                         вище професiйне училище;

>                         професiйний лщей;

>                         професiйний лiцей вгдповгдного профшю;

>                         професiйно-художне училище;

>                         художне професiйно-технiчне училище;

>                         вище художне професшно-техшчне училище;

>                         училище-агрофiрма;

>                         вище училище-агрофiрма;

>                         училище-завод;

>                         центр професiйно-технiчно! освгга;

>                         центр професшно! освгга;

>                         навчально-виробничий центр;

>                         центр шдготовки i перешдготовки робггаичих кадрiв;

>                         навчально-курсовий комбшат;

>                         навчальний центр.

Навчальний час учня, слухача визначаеться облжовими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професшно-техшчно!

освгга.

Облжовими одиницями навчального часу е: академГчна година тривалютю 45 хвилин; урок виробничого навчання, тривалють якого не перевищуе 6 академГчних годин; навчальний день, тривалють якого не перевищуе 8 академГчних годин; навчальний тиждень, тривалють якого не перевищуе 36 академГчних годин; навчальний семестр, тривалють якого визначаеться навчальним планом; навчальний рш, тривалють якого не перевищуе 40 навчальних тижшв.

Робочий час викладача, майстра виробничого навчання, шструктора виробничого навчання професшно-техшчного навчального закладу визначаеться зпдно з обсягом навчального навантаження та позаурочно1' навчально-методично1', оргашзацшно1' та виховно1' роботи серед учшв, слухачГв.

Граничн1 обсяги навчального навантаження та позаурочно1' навчально- методично1', оргашзацшно1' та виховно1' роботи у професшно-техшчних навчальних закладах визначае спещально уповноважений центральний орган виконавчо1' влади у сферГ професшно-техшчно1' освгга за погодженням з центральним органом виконавчо1' влади з питань економГчно1' полГтики, Мшютерством фшаншв Украши, Мшютерством пращ та сощально1' полГтики Украши.

ТИПОВ1 ЗАДАЧ1 до теми 9

Задача 1. Використовуючи даш, наведеш нижче визначити: (1) середньорГчш показники числа учшв; (2) середньорГчш показники кшькост класГв.

На початок планового року в середнш школГ кшькють учшв складае:

1                                клас - 75                  7 клас - 98

2                                 клас - 80                  8 клас - 92

3                                 клас - 125                9 клас - 125

4                                 клас - 80                   10 клас - 90

5                                клас - 110                 11 клас - 95

6                                 клас - 120

У плановому рощ передбачаеться прийом до 1 класу 90 учшв, до 10 класу буде зараховано 80% учшв, що закшчують 9 клас. Граничне наповнення клашв для 1-9 клашв - 30 учшв; 10-11 класи - 32 учш.

Задача 2. Використовуючи даш про контингент учшв школи на 1 шчня планового року, виконати наступш завдання:

1.                              Визначити число учшв i кшькють клашв на 1 шчня i 1 вересня планового року.

2.                              Визначити середньорГчне число учшв i кшькють клашв по групах клашв.

Даш про контингент учшв школи на 1 с1чня планового року

 

Класи

Показники

1

2

ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

КИ1В КНУТД 2013


Нові надходження

 • Автор невідомий
  Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу
 • Автор невідомий
  Транспортні засоби та ефективність їх використання
 • Автор невідомий
  Математичне програмування Постановка задач математичного програмування
 • Автор невідомий
  Облік Виконання Бюджетів
 • Автор невідомий
  Вступ і базова концепція
 • Шацька В М
  БАНКІВСЬКА СПРАВА
 • Гайворонская Т Г
  Государственное регулирование экономики
 • Скальський В В
  Державне регулювання економіки
Всього підручників:

292

 • Карта сайту