ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

ТЕМА 8. Ф1НАНСОВА Д1ЯЛЬН1СТЬ ЗАКЛАД1В ВИЩО1 ОСВ1ТИ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ

8.1.                       КритерИ вимгру та вивчення резулътатгв науково-дослгдноХ дгялъностг

8.2.                       Кадровий потенцгал науковоХ установи

8

-t т/*         •••     •                                           •                         •     •• •              •

.1. Критерп вимфу та вивчення результатш науково-досл1дно1 д1яльност1

Критерiем ефективност дiяльностi науковоi органiзацii е продуктившсть прац1, яку прийнято вимiрювати на основi показникiв виробiтку в розрахунку на одного наукового спiвробiтника або одиницю часу. Математично дану факторну модель можна представити у виглядi рiвняння:

Вр = ПНП х ДР х ТД х Вгод, (8.1)

де Вр - середньорiчний виробiток одного працюючого в НД1;

ПНП - питома вага науковщв у загальнiй чисельностi працюючих НД1;

ДР - середньорiчна кiлькiсть дшв роботи одного науковця;

ТД - середня тривашсть робочого дня;

Вгод - середньогодинний виробггок одного науковця.

Аналiз використання робочого часу

Витрати часу пращвниюв науково! оргашзацп вимiряються величиною вщпрацьованого часу. У зв'язку iз цим аналiз використання робочого часу мае величезне значення у пошуку резервiв для тдвищення iнтенсивностi й ефективност роботи НД1, для збшьшення обсягу й полiпшення якостi проведених науково-дослщних розробок.

Оцiнка використання робочого часу в науковш оргашзацп мютить у собi наступне коло питань:

1)                       склад i структура календарного, номшального, активного й корисного фондiв робочого часу;

2)                     повнота й ефектившсть використання робочого часу;

3)                     резерви полшшення використання робочого часу.

Календарний фонд часу мютить у собi фонд позаробочого часу й номшальний фонд робочого часу, який характеризуе регламентованi часи роботи. У свою чергу, частину номшального фонду, що використовуеться для виконання роботи, являе собою активний фонд робочого часу. 1ншу частину номшального фонду представляють нормоваш перерви в робота

Основним об'ектом аналiзy е активний фонд робочого часу, який з погляду корисност використання можна шдроздшити на:

>                          корисний фонд робочого часу (час продуктивно! роботи) - видатки робочого часу на здшснення роботи, яка входить до функцп займано! посади;

>                          видатки робочого часу на непродуктивну роботу, тобто тако!, що не входить до функцш займано! посади пращвника;

>                          ненормоваш перерви в робот - частина фонду робочого часу, протягом якого пращвник не виконуе роботу.

8.2. Кадровий потенщал науковоУ установи

1нтелектуальний потенцiал е найбшьш значимим ресурсом, що забезпечуе ефектившсть наукових дослщжень. Аналiз кадрового потенщалу науково!- дослiдно! установи (НД1) слщ розглядати як найважливiший об'ект управлшня й аналiзy фiнансово! дiяльностi НД1. Вiд того, наскiльки ефективно використовуються творчi здiбностi наyковцiв, залежить результатившсть дiяльностi науково! органiзацi!, якiсть проведених дослщжень, створення високих технологш i iнтелектyальних продyктiв, здатних забезпечувати науково-техшчний прогрес.

Аналiз кадрового потенцiалy здшснюеться по наступних основних напрямках:

2)                        оцшка стану й використання трудових ресуршв;

3)                       вивчення балансу робочого часу;

4)                        оцшка використання фонду заробп'но! плати;

5)                       визначення ефективност використання трудових ресуршв (продyктивностi пращ).

Найважлившими показниками, дослiджyваними в процеш аналiзy, е:

>                          чисельнiсть i структура науково-виробничого персоналу НД1 по освггаьому й науковому рiвню, стаж! роботи зi спецiальностi;

>                          динамжа трудових ресурсiв i плиншсть кадрiв;

>                          баланс використання робочого часу;

>                          фонд заробггно! плати, його динамша й структура в розрiзi категорiй працюючих НД1, видiв нарахувань, по структурних пiдроздiлах, по джерелах формування;

>                          фактори, що обумовлюють формування фонду заробггно! плати;

>                          продуктивнiсть працi;

>                          сшввщношення темпiв росту продуктивностi працi й середньо! заробггно! плати.

Для проведення анаизу iстотне значення мае вивчення оргашзащйно! структури НД1.

Аналiз чисельностi й структури персоналу по категорiях працюючих

Персонал НД1 класиф^еться по наступних чотирьом групам:

1)                     науковщ;

2)                      науково-технiчний i науково-допомiжний персонал;

3)                      адмiнiстративно-господарський i обслуговуючий персонал;

4)                      виробничi робiтники й учш.

У процесi аналiзу вивчаються показники абсолютно! й вiдносно! динамши чисельностi як у цiлому по НД1, так i в розрiзi зазначених квалiфiкацiйних категорiй; визначаються структуры змiни складу зайнятих.

Аналiз трудових ресурсiв НД1 по науковому й освггньому р1вню

У зв'язку з тим, що абсолютне вщхилення по чисельностi працюючих не вщображае якiсно! змiни в !хньому склад^ необхiдно виконати детальний аналiз наукового й освггнього рiвня персоналу НД1. 1з цiею метою розраховуеться структура чисельност по таких класифiкацiйних ознаках, як:

>                          питома вага вчених, що мають вчений стутнь доктора або кандидата наук;

>                          питома вага пращвниюв з вищою, середньою спещальною або фаховою освiтою.

Аналiз структури персоналу НД1 по стажу роботи

Найвища ефективнiсть дiяльностi наукових колективiв забезпечуеться в умовах оптимально! комбшацп досвiдчених учених i молодих дослiдникiв, якi володiють сучасними науковими знаннями. Тому ютотне значення мае анаиз структури працюючих науково! органiзацi! по стажу роботи.

Аналiз плинностi кадр1в науковоУ оргашзащ'1

Однiею з найважливiших якiсних характеристик трудових ресуршв НД1 е стабшьнють i оптимальнiсть !х руху. Це пов'язане з тим, що бшьшють наукових дослщжень здiйснюеться протягом тривалого строку. Тому необхiдно забезпечувати збереження вщносно! стабiльностi трудових колективiв з метою зменшення втрат робочого часу, пов'язаних, наприклад, з ознайомленням пращвниюв з новими умовами й вимогами роботи; режимом i системою роботи ново! оргашзацп; з адаптащею пращвниюв у новому колективг

ТИПОВ1 ЗАДАЧ1 до теми 8 Задача 1. На основi даних таблицi виконати наступш завдання:

1.                                Визначити середньорiчне число посад професорсько-викладацького складу академп.

2.                                Визначити середню мюячну ставку професорсько-викладацького складу.

3.                                Розрахувати рiчний фонд заробiтноi плати професорсько- викладацького складу.

4.                                 Визначити розмiр страхових внесюв на сощальне страхування.

5.                                Визначити середньорiчне число студенлв, якi навчаються на денному вщдшенш ВНЗ.

Окремi показники по ВНЗ

Показники

 

1

Число посад професорсько-викладацького складу на початок року

 

 

- професор

37

 

- доцент

250

 

- старший викладач

120

 

- викладач (асистент)

203

2

Число посад професорсько-викладацького складу на кшець року

 

 

- професор

40

 

- доцент

248

 

- старший викладач

119

 

- викладач (асистент)

203

3

Мюячш ставки професорсько-викладацького складу, грн

 

 

- професор

2200

 

- доцент

1800

 

- старший викладач

1600

 

- викладач (асистент)

1500

4

Тариф страхових внесюв на сощальне страхування

За

дшчи ми

норма ми

5

Кшьюсть студенев на початок року

6400

6

Прийнято з 1 вересня

1200

7

Випущено з 1 липня

1170

8

Вщраховано студенлв

69

9

ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

КИ1В КНУТД 2013


Нові надходження

 • Автор невідомий
  Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу
 • Автор невідомий
  Транспортні засоби та ефективність їх використання
 • Автор невідомий
  Математичне програмування Постановка задач математичного програмування
 • Автор невідомий
  Облік Виконання Бюджетів
 • Автор невідомий
  Вступ і базова концепція
 • Шацька В М
  БАНКІВСЬКА СПРАВА
 • Гайворонская Т Г
  Государственное регулирование экономики
 • Скальський В В
  Державне регулювання економіки
Всього підручників:

292

 • Карта сайту