Будівельний комплекс

22. Працересурсний потенціал України.

Працересурсний характеризує рівень забезпечення національної економіки ресурсами праці. До ресурсів праці ми відносимо в цілому населення України, його чисельність, територіальне розміщення, процеси відтворення, міграції.

а) Чисельність населення – число людей в їх певній сукупності (регіон ,місто, и т. п.). Постійно змінюється внаслідок народження, смерті, міграції, вимірюється по становищу на певний момент  часу. У РЕ для характеристики трудового потенціалу суттєвими показниками є чисельність наявних трудових ресурсів та джерела їх поповнення, людський фактор, тобто якісний вимір трудового потенціалу, а це освіта, професійно-кваліфікаційна підготовка, фізичний стан, адаптивність до сучасних інноваційних змін. У цьому ж контексті важливими є статтєво-вікова структура, частка працездатного населення у його загальній чисельності, рівень зайнятості, міграції. Народжуваність - це  відношення кількості народжень за період на 1000 мешканців. Падіння народжуваності є проблемою для  України Зниження частки працезданого населення может привести до гострих політичних і економічних проблем. Смертність – статистичний показник, оцінюючий кількість померлих до загальної кількості населення. Кількість померлих в Україні зростає і становить 16 осіб на кожну 1000 населення. Україна відноситься до країн з від'ємним природним приростом населення. У віковій структурі населення України частка осіб працездатного віку становить 56%. В Укр переважає чисельність жінок, що пояснюється нижчою смертністю, війнами, більш інтенсивною міграцією чоловіків за межі держави.

б) Рівень кваліфікації трудових ресурсів України досить високий. Це випливає з рівня освіти працівників: питома вага фахівців з вищою та середньою освітою у народному господарстві становить 28,7%. Практично всі особи працездатного віку письменні, що властиво лише високо розвинутим країнам світу.

в) Неврівноваженість кон'юнктури українського ринку праці блокує формування регіональних конкурентоспроможних виробничих структур, поглиблює дефіцит праці і призводить у близькій перспективі до широкого залучення іноземної праці на український ринок. Така заміщуюча міграція буде необхідним заходом для забезпечення конкурентоспроможності країни у глобалізованому світі та для підтримки чисельності населення, особливо його економічно активної частини. Україна, таким чином, набуває ознак цілком європейської країни, де така компенсаторна нетто-міграція, зокрема легалізація тіньових мігрантів є вже звичною практикою. В цілому поточний стан ринку праці вимагає зваженої комплексної та збалансованої міграційної політики держави.

Змiст

1. Будівельний комплекс.

2. Взаємодія природи і суспільства: еколого-економічні протиріччя.

3. Господарський комплекс України: його структура сфери і трансформація в ринкових умовах.

4. Демографічний чинник регіонального розвитку.

5. Економічні райони та територіальна організація господарства.

6. Електроенергетика – провідна галузь економіки комплексу України.

7. Забруднення природного середовища.

8. Загальні особливості розвитку регіонів України на сучасному етапі.

9.  Закони регіональної економіки.

10. Методи, які використовує регіональна економіка (статистичний).

11. Методи, які використовує регіональна економіка (SWOT).

12. Міжгалузевий машинобудівний комплекс України.

13. Міжнародна економічна інтеграція, перспективи вступу України до ЄС.

14. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в міжнародні структури.

15. Моніторинг навколишнього середовища та його основні завдання.

16. Науково-технічний прогрес (НТП).

17.Основні закономірності регіонального розвитку (ефективного розм виробн).

18. Основні закономірності регіонального розвитку (сталого соц-економ розв).

19. Основні правила і принципи раціонального природокористування.

20. Особливості розміщення газовидобувної промисловості України.

21. Особливості розміщення і розвитку нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості.

22. Працересурсний потенціал України.

23. Предмет, об’єкт та завдання курсу регіональної економіки.

24. Принципи та чинники розміщення транспортного комплексу України.

25. Принципи регіонального розвитку (раціонального).

26. Принципи регіонального розвитку (урахування).

27. Природно-ресурсні чинники.

28. Процес, основні види і напрямки природокористування.

29. Регіональна екологічна ситуація.

30. Регіональна економічна ситуація.

31. Регіональна економічна політика (принципи).

32. Регіональна економічна політика (сутність).

33. Регіональна соціальна ситуація.

34. Роль людського капіталу у регіональному розвитку.

35. Роль паливно-енергетичного комплексу  в економіці України.

36. Сільське господарство України (земельні).

37. Сільське господарство України (рослинництво).

38. Соціально-економічні чинники.

39. Структурний аналіз транспортного комплексу України.

40. Структурний аналіз агропромислового комплексу України в нових економічних умовах.

41. Сучасні теоретичні проблеми економічного районування.

42. Сучасний стан розвитку і регіональні особливості розміщення металургійного комплексу.

43. Характеристика міжгалузевих господарських комплексів, соціальний комплекс.

44. Характеристика основних екологічних понять.

45. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України.

46. Характеристика хіміко-лісового міжгалузевого комплексу.

48. Чинники розвитку регіональної економіки.

49. Чинники регіонального розвитку.

50. Чинники регіонального розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292