Банківське кредитування фізичних осіб

Тема 4. Банківське кредитування фізичних осіб -підприємців

Характерною особливістю приватних підприємців є їх подвійний господарсько- юридичний статус. Як суб'єкти підприємницької діяльності, вони мають однакові з підприємствами - юридичними особами права та можливості ведення бізнесу. Як юридичні, так і фізичні особи не уникають процесів банкрутства.

Основними проблемами кредитних відносин з приватними підприємцями є недостатність офіційної інформації для визначення реальних ризиків банку та відсутність у більшості таких позичальників кредитної історії.

Приватні підприємці не складають бухгалтерської та статистичної звітності. За діючим законодавством приватні підприємці подають звітність лише до податкових органів.

Обмеженість офіційної фінансової інформації має об'єктивні причини.

По-перше, згідно до чинного законодавства приватні підприємці не зобов'язані відкривати рахунки в банку та направляти через них свої грошові потоки.

По-друге, на приватних підприємців не поширюється дія затвердженого Постановою Правління НБУ 15.12.04р. № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» щодо встановлення ліміту каси. Тому, у багатьох випадках, основні грошові потоки приватних підприємців проходять готівкою поза банківськими рахунками та офіційним обліком. Значна кількість підприємців, що працюють за фіксованим патентом та торгують на ринках товарами народного споживання, рахунки у банку не відкриває взагалі.

Можливість проводити без обмежень господарські розрахунки готівкою з одного боку виключає контроль з боку банка-кредитора за грошовими потоками приватного підприємця, але з другого боку фізична особа , платник податку на додану вартість веде Книгу обліку продажу та книгу обліку придбання товарів, в яких реєструються податкові накладні на відпущені та придбані товари (роботи, послуги), що дає можливість оцінити його платоспроможність.

По-третє, на вимогу банку працівник кредитного підрозділу оцінює фінансово-майновий стан бізнесу приватного підприємця, стан кредиторської та дебіторської заборгованості, прогнозує майбутній розвиток бізнесу, тенденції зміни обсягів і рентабельності виробництва, оборотності обігових коштів, тобто, визначає кредитоспроможність позичальника.

Через спрощену систему обліку неможливо розділити бізнес і сім'ю приватних підприємців, сімейний бюджет і бізнес-бюджет. Приватні підприємці використовують свою "касу" для сім'ї по мірі необхідності, в той же час ця "каса" може поповнюватись із коштів членів родини. На платоспроможність позичальників-приватних підприємців впливають також і зобов'язання (наприклад, по кредитах) членів родини.

Кредитоспроможність приватних підприємців в значній мірі залежить від обставин їх приватного життя: вік дітей (витрати на навчання, весілля, тощо), вік літніх членів родини та маленьких дітей (хвороби), і від інших обставин, які можуть вплинути на здатність позичальника вчасно відповісти за своїми обов'язками повернути кредит та відсотки.

Тому банк, оцінюючи кредитні ризики, має враховувати сімейний стан, вік, стан здоров'я, майновий стан самого підприємця та членів його родини, рівень його освіти.

З метою мінімізації своїх ризиків банк повинен отримати максимально різнопланову, повну та достовірну інформацію про бізнес, ділове та приватне оточення, соціальний статус, інші життєві обставини приватного підприємця, ділову та особисту репутацію та намагатись налагодити з ним довгострокові партнерські відносини, котрі дозволять накопичувати таку інформацію.

Перед укладенням кредитного договору банк має надати приватному підприємцю в письмовій формі інформацію про умови кредитування, а також детальний розпис сукупної вартості кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, погашення основного боргу, вартості супутніх послуг (послуги нотаріуса, послуги страхових компаній, послуги реєстраторів за внесення даних про заставу в Державний реєстр обтяжень рухомого майна), а також інших фінансових зобов'язань.

Сукупна вартість кредиту складає:

-                   Загальна орієнтовна сума процентів.

-                   Реальна процентна ставка у процентах річних.

-                    Абсолютне значення подорожчання кредиту, з урахуванням витрат, пов'язаних зі страхуванням, вартістю нотаріальних послуг (у разі наявності), внесенням даних про заставу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Розрахунок здійснюється за формою, згідно Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління НБУ від 10.05.07 р. №168.

Надання кредитів приватним підприємцям здійснюється для цільового кредитування конкретного заходу та для поповнення обігових коштів на здійснення поточної господарської діяльності.

Цільове призначення кредиту має відповідати видам діяльності, передбаченим свідоцтвом про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

Кредит надається безготівково шляхом оплати з позичкового рахунку розрахункових документів позичальника на цілі, визначені у договорі або шляхом надання готівкових коштів з позичкового рахунку позичальника на цілі, визначені у договорі - у випадку надання кредиту готівкою.

При вирішенні питання про видачу кредиту максимальний розмір кредиту для окремого приватного підприємця визначається з урахуванням коефіцієнту кредитного навантаження (Ккн).Коефіцієнт Ккн показує співвідношення чистих надходжень на всі поточні рахунки приватного підприємця або валового доходу, згідно декларації про доходи та інших доходів до суми зобов'язань за договором кредиту і свідчить про достатність своєчасного та повного повернення кредиту та процентів. Розмір кредиту з процентами за весь термін дії договору кредиту не повинен перевищувати суми, для якої коефіцієнт кредитного навантаження Ккн приймає значення менше, ніж 1,5.

Установи банку здійснюють надання кредитів в межах максимального права (ліміту) на видачу кредиту одному позичальнику - приватному підприємцю в доларовому вираженні або по курсу НБУ в гривні на дату розгляду заявки в розмірі до 300 000 доларів США.

Надання кредитів понад обмеження, встановленого, здійснюється лише з дозволу рішення Ради та Кредитного Комітету Головного Банку, для цього підзвітні філії, після розгляду та погодження Кредитним Комітетом філії , звертаються до Головного Банку з обґрунтованим запитом .

Погашення позичальником заборгованості за кредитом здійснюється відповідно до графіку погашення кредиту за договором кредиту. Можливе дострокове погашення кредиту.

Нарахування відсотків за користування кредитом здійснюється щоденно за методом „факт/факт" виходячи із фактичної кількості днів у місяці та у році, на суму щоденного залишку заборгованості за кредитом, у валюті, в якій наданий кредит.

За наявності заборгованості по кредиту та/або відсотках за користування ним, встановлюється наступна черговість погашення Позичальником заборгованості:

-                 В першу чергу сплаті підлягають нараховані, але не сплачені в строк відсотки;

-                  В другу чергу сплаті підлягають нараховані відсотки, строк сплати яких ще не сплинув;

-                 В третю чергу сплаті підлягає прострочена заборгованість за кредитом;

-                  В четверту чергу сплаті підлягає неустойка, передбачена цим Договором. Погашення позичальником заборгованості кожної наступної черги повинно

Відбуватися виключно після повного погашення заборгованості кожної попередньої черги.

Видача кредиту здійснюється за умови сплати позичальником разової комісії у розмірі, передбаченому кредитним договором, в день оформлення кредитної угоди.

Приватні підприємці, що мають намір отримати кредит у банку, повинні задовольняти наступним вимогам:

•            Бажано бути клієнтом банку або відкрити рахунок у банку;

•            Вести облік та звітність своїх господарських операцій у відповідності з чинним законодавством;

•            За оцінкою фінансового стану - відповідати класам А, Б, В згідно з цим Порядком. Позичальнику, класифікованому за класом Г, кредит надається у випадку надання в заставу майнових прав на депозит, розміщений у банку;

•            Вести прибуткову діяльність;

•            Вести свій бізнес не менш 1 року;

•            Дотримуватись платіжної та звітної дисципліни;

•            За наявності кредитної історії - мати позитивну кредитну історію, а також позитивну ділову та особисту репутацію.

Для вирішення питання про можливість отримання кредиту позичальник - приватний підприємець надає в Банк необхідний пакет документів в залежності від кредитного проекту та запропонованого забезпечення. 1. Загальні та установчі документи:

•            Клопотання на отримання кредиту ;

•            Анкета приватного підприємця;

•            Паспорт *;

•            Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податку;

•            Свідоцтва про державну реєстрацію;

В залежності від виду оподаткування:

•           Документ, що підтверджує взяття на податковий облік, або

•           Свідоцтво про сплату єдиного податку *,

Або

•           Патент на право здійснення підприємницької діяльності на умовах фіксованої сплати прибуткового податку *,

Або

•           Торговий патент (спеціальний) *. Звітні та фінансові документи

•           Декларації про доходи за останні 4 квартали.

Або

•           Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за останні 4 квартали;

•           Довідка податкового органу про доходи приватного підприємця за останні 4 квартали;

•           Книга обліку доходів та витрат за останні 12 місяців ;

•           Книгу обліку продажу та книгу обліку придбання товарів (для платників податку на додану вартість);

•           Довідка про користування банківськими позиками у минулому і своєчасність їх повернення;

•           Довідка з податкового органу про відсутність податкових боргів;

•           Довідка з податкового органу про відсутність податкової застави.

•           Розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості в розрізі контрагентів із зазначенням сум, дат виникнення та очікуваного погашення на останню звітну дату,

•           Довідка про рух коштів на поточних, валютних та інших рахунках підприємця в інших банках за останні 6 місяців. Обороти по рахунках і залишки на рахунках повинні бути підтверджені довідками банків, які обслуговують клієнта. Комерційні документи:

•           Ліцензії та/або патенти по здійснюваним видам діяльності, що підлягають ліцензуванню та/або патентуванню *;

•           Документи у підтвердження кредитної операції ( контракти, угоди з постачальниками, покупцями, іншими контрагентами, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні документи, акти прийому-передачі, платіжні документи, вантажно-митні декларації, тощо); *

•           Господарські договори стосовно поточної виробничої діяльності, доходом від якої передбачається погашення кредиту (договори оренди, лізингу, закладу, договори про спільну діяльність, документи про право володіння або користування земельними ділянками, тощо).

Копії документів мають бути посвідчені нотаріально або органом, що надав відповідний документ.

Документи з позначкою * надаються в оригіналі, котрі після копіювання та перевірки відповідальним працівником банку повертається приватному підприємцю.

Банк здійснює контроль за виконанням позичальниками умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його погашенням і сплатою відсотків по ньому. При цьому банк протягом усього строку дії кредитного договору підтримує ділові контакти з позичальником, здійснює перевірки стану збереження заставленого майна.

У період дії кредитного договору щоквартально здійснюється аналіз діяльності приватного підприємниця (на підставі книги обліку доходів та витрат, книги обліку продажу та придбання товарів), його фінансового стану відповідно до затвердженого порядку. При цьому можуть бути використані всі види фінансової та іншої інформаціі, одержаної від позичальника, інших джерел, а також висновки аудиторських організацій про фінансовий стан позичальника.

Перевірки на місті наявності та стану збереження заставленого майна здійснюються на предмет відповідності попередньо встановленої заставної вартості:

-                                                      По нерухомості (щоквартально);

-                                                      По товарах в обігу (щомісячно);

-                                                      По автотранспорту (щомісячно);

-                                                      Обладнанню (щомісячно).

У разі необхідності вносити зміни до договорів застави щодо оцінки заставленого майна.

Якщо результати систематичного контролю свідчать про погіршення фінансового стану позичальника і можливість затримки у розрахунках по кредиту, то питання виконання умов договору підлягає розгляду керівництвом позичальника і банку. В таких випадках позичальнику може бути запропоновано розглянути можливість скорочення видатків, прискорення реалізації продукції, реалізації надлишків матеріальних цінностей чи застави, збільшення інших надходжень, стягнення дебіторської заборгованості, тощо.

У разі погіршення фінансово-господарського стану позичальника, ухилення від контролю банку, недостовірності звітності, несвоєчасного повернення раніше одержаного кредиту, а також у випадку, коли наданий кредит виявляється незабезпеченим, термін повернення кредиту буде вважатись таким, що настав, що є підставою для стягнення всіх коштів у межах зобов'язань позичальника за кредитним договором у встановленому чинним законодавством порядку.

У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитом та сплати процентів при відсутності домовленості про відстрочення погашення кредиту банк має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених кредитним договором.

У разі відмови позичальника від сплати боргів по позичальниках банк стягує борги в претензійно-позовному порядку. Претензійно-позовну роботу по стягненню боргів ведуть працівники юридичної служби відповідної установи банку, а в разі відсутності такої в установі банку ця робота здійснюється працівниками кредитного підрозділу.

Загальне керівництво і контроль за додержанням вимог щодо оформлення, надання та своєчасного погашення кредиту і відсотків покладається на керівників установ банку та структурних підрозділів.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292