Аналіз показників рентабельності

Аналіз показників рентабельності

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів в підприємство та ефективність їх використання. Цей показник цікавить у першу чергу акціонерів і майбутніх інвесторів, оскільки він визначає верхню межу дивідендів. Так, проаналізувавши ЗАТ «Дніпробуд» за допомогою комплексних показників, що характеризують прибутковість підприємства, робимо наступні висновки:

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання активів підприємства, або, іншими словами, показник свідчить про те, скільки одиниць прибутку від звичайної діяльності отримало підприємство з кожної одиниці свого майна. Так рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності знизилася з 1,17% у 2004 р. до -0,95% у 2006 р. (на 2,12 в.п. за весь період), а у 2005 р.  цей показник взагалі складав -8,09%, що є негативною тенденцією. Ефективність використання всього майна підприємства знизилась. Це пов’язано з тим, що підприємство за два останні роки не отримало прибутку, тобто в 2005 р. і 2006 р. акціонерне товариство працювало в збиток, найбільший збиток воно мало у 2005 р., що складав 1061,7 тис. грн. А от темпи росту активів були швидкими, за весь період вони зросли на 76%, найбільшими темпи росту були у 2006 р. – на 100%, але у 2005 р. спостерігалось деяке їх зниження (на 1656,9 тис. грн. порівняно з попереднім 2004 р.).

Рентабельність капіталу за чистим прибутком також знизилась за весь період з 1,17% у 2004 р. до -0,95% у 2006 р., тобто на 2,12 в.п., а у 2005 р. цей показник складав -8,82%, що є дуже низьким значенням та негативною тенденцією. Тобто ефективність використання майна товариства після сплати податку на прибуток протягом всього періоду не змінилася.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу характеризує ефективність вкладення засобів в дане підприємство, тобто скільки чистого прибутку отримано підприємством за кожну одиницю власного капіталу. Рентабельність власного капіталу знижувалась, за весь період з 1,25% до -1,97%, тобто на 3,22в.п., а в 2005 р. цей апоказник взагалі становив -9%. Це є негативна тенденція, бо максимізація цього показника – головне завдання управління підприємством. На таке значення показника вплинуло те, що ЗАТ «Дніпробуд» за весь період не отримало прибутку, тобто в 2005-2006 рр. його діяльність була збитковою, найбільший збиток акціонерне товариство мало у 2005 р., що складав 1061,7 тис. грн. Власний капітал знижувався, так за весь період власний капітал зменшився на 9% (у 2005 р. порівняно з попереднім 2004 р. на 11%, а у 2006 р. на 2% порівняно з 2005 р.)

Рентабельність виробничих фондів (загальна рентабельність) знизилась за весь період на 4,84 в.п., з 2,13% у 2004 р. до -2,71% у 2006 р., найнижчим показник був у 2005 р. і становив -13,37%. Це пов’язано з тим, що діяльність ЗАТ «Дніпробуд» у 2005 р. і 2006 р. була збитковою, з чим і пов’язана негативна тенденція зниження всіх показників рентабельності.

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації зменшилась протягом періоду, що аналізується, на 3,48 в.п., так у 2004 р. показник складав 26,31%, а у 2006 р. склав 22,83%, що є негативною тенденцією. Проте у 2005 р. спостерігалось деяке збільшення даного показника рентабельності, а саме на 1,29 в.п. порівняно з 2004 р., і він  склав  27,6%. Тобто величина прибутку від реалізації, яка припадає на одиницю виручки в 2005 р. збільшилась, що безумовно є позитивним моментом в діяльності акціонерного товариства. Це відбулося за рахунок збільшення виручки від реалізації (на 73% за весь період) та валового прибутку (за весь період на 4,3%). Але в 2006 р. значення показника впало до 22,83%, що на 4,77 в.п. менше, ніж в попередньому 2005 р.

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності зменшилась за весь період, з 2,86% у 2004 р. до -1,84% у 2006 р., тобто на 4,7 в.п., найнижчим цей показник був у 2005 р. і складав -14,96%. Тобто розмір прибутку від операційної діяльності на одиницю виручки зменшився за рахунок того, що виручка росла (на 73% за весь період), а прибутку в 2005 та 2006 рр. підприємство не отримувало взагалі, за останні два роки діяльність ЗАТ «Дніпробуд» була збитковою, особливо великим був збиток у 2005 р. (1050,1 тис. грн.)

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком також знизилась, з 2,71% у 2004 р. до -2,26% у 2006 р., тобто на 4,97 в.п. протягом всього періоду, що аналізується, так найнижчим цей показник був у 2005 р. і складав -15,13%. Тобто рівень чистого прибутку на одиницю виручки зменшувався, а найнижчим це значення було у 2005 р. Вплинуло на таке значення показника те, що у 2005 та 2006 рр. підприємство працювало в збиток, найбільшим збиток був у 2005 р., він становив 1061,7 тис. грн., у 2006 р. збиток склав 187,7 тис. грн., виручка зростала (на 73% за весь період). Проте значення рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком залишилось дуже низьким, а це, безумовно, є дуже негативною тенденцією для підприємства.

Коефіцієнт реінвестування у 2006 р. збільшився на 0,54 і склав 0,99 порівняно з 2005 р., коли аналогічний показник складав 0,45. Таку зміну слід розглядати як позитивну, адже збільшилась частка коштів, яка направляється на розвиток підприємства.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання збільшився на 0,02, проте значення його залишилось від’ємним, так у 2005 р. він становив -0,04, а в 2006 р. став -0,02. Збільшення слід розглядати як позитивну тенденцію, але воно було несуттєвим і значення залишилось дуже низьким. Даний коефіцієнт показує яку суму прибутку реінвестує підприємство на 1 грн. власного капіталу і якими с середньому темпами може розвиватися підприємство в подальшому, не змінюючи співвідношення між різними джерелами фінансування, фондовіддачею, рентабельністю виробництва та дивідендною політикою.

Таким чином, проаналізувавши основні показники, що характеризують рівень рентабельності підприємства, стало зрозуміло що і до чого, а саме: рентабельність підприємства є дуже низькою, за весь період вона знижувалась, що пов’язано зі збитковою діяльністю підприємства, прибуток ЗАТ «Дніпробуд» отримало лише у 2004 р. у розмірі 159,9  тис. грн., останні два роки були збиткові, особливо великим був збиток у 2005 р. (1061,7 тис грн.), у 2006 р він дещо скоротився і склав 230 тис. грн. Такі низькі значення показників рентабельності свідчать про неефективну господарську діяльність, неприбутковість ЗАТ «Дніпробуд».

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292