Аналіз показників ділової активності

Аналіз показників ділової активності

Показники ділової активності характеризують результати та ефективність основної виробничої діяльності. Так, проаналізувавши діяльність ЗАТ «Дніпробуд» за останні три роки (2004-2005 рр.) робимо наступні висновки:

У 2005 р. відбулося збільшення коефіцієнта загальної оберненості капіталу до 0,58 порівняно з 2004 р., коли значення показника було 0,43, тобто відбулося прискорення кругообігу засобів підприємства, що слід розцінювати як позитивну тенденцію; на це вплинуло збільшення виручки (на 19%). Але у 2006 р. цей показник зменшився і склав 0,42 (що на 0,16 п. менше, ніж у попередньому році), так як загальний капітал ріс швидшими темпами (100%), ніж виручка (45%). Зниження показника є негативною тенденцією.

Коефіцієнт оберненості мобільних засобів збільшувався протягом всього періоду, що аналізується, з 1,08 у 2004 р. до 2,06 у 2005 р. та до 2,29 у 2006р. (на 1,21 п. за весь період), тобто збільшилась швидкість обороту усіх мобільних (як матеріальних так і нематеріальних) засобів. Зростання цього показника позитивно характеризує ділову активність підприємства.

Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних засобів збільшився за весь період у 2 рази, з 3,63 у 2004 р. до 4,89 у 2005 р. та до 7,86 у 2006р. (тобто на 4,23 п. за весь час). Це свідчить про збільшення виробничих запасів. Ріст показника зумовлений ростом виручки від реалізації (на 73% за весь період – майже у два рази) та матеріальних оборотних засобів.

Коефіцієнт оберненості готової продукції збільшився у 3 рази за весь період і становив 8,94; 16,04; 28,48 у 2004, 2005 та 2006 рр. відповідно, його зростання свідчить про підвищення попиту на товари, роботи, послуги, про що свідчить ріст виручки від реалізації (на 73% за весь період – майже у два рази) та зменшенням готової продукції майже у 2 рази. Це, безумовно, позитивна тенденція.

Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості за весь період збільшився з 2,96 (у 2004 р.) до 4,13 (у 2006 р.), тобто на 1,17 п., найкраще його значення спостерігалось у 2005 р. і становило 4,58, що на 1,62 більше, ніж у попередньому 2004 р. Тобто відбувається прискорення сплати підприємству боргів, деяке зниження цього показника у 2006 р. порівняно з 2005 р. пояснюється зростанням іншої поточної дебіторської заборгованості, в цілому дебіторська заборгованість зменшувалась, це позитивна тенденція, адже підприємству повертаються борги.

Коефіцієнт оберненості  кредиторської заборгованості у 2005 р. збільшився (більш як в 1,5 рази) і становив 11,03, порівняно з 2004 р., коли він складав 6,99, тобто на 4,04 п., це позитивний момент, який свідчить про прискорення сплати кредиторської заборгованості підприємством. Але в 2006 р. показник знизився до 4,69, що на 2,3 п. менше, ніж у базовому 2004 р. та на 6,34 п. менше, ніж в попередньому 2005 р. Причиною стало збільшення кредиторської заборгованості у 2006 р. у 3 рази (на 157%).

Фондовіддача необоротних активів характеризує ефективність використання необоротних активів. Показник збільшився з 0,72 у 2004 р. до 0,81 у 2005 р. (на 0,09 п.), тобто збільшилась сума продажу, що отримує підприємство з 1 грн. коштів, вкладених в основні засоби. Але у 2006 р. показник знизився до 0,52, що на 0,29 п. менше, ніж у 2005 р., або на 0,2 п. менше, ніж у 2004 р. Пояснюється це перевищенням темпів росту необорних активів (139%) над темпами росту чистої виручки від реалізації (73%).

Коефіцієнт оберненості власного капіталу збільшився протягом періоду, що аналізується, майже в 2 рази і становив 0,46; 0,62; 0,87 у 2004, 2005 та 2006 рр. відповідно. Коефіцієнт відображає швидкість обороту власного капіталу, тобто ефективність його використання.  Зростання цього показника говорить про підвищення рівня продажу, що є позитивною тенденцією.

Таким чином, в цілому ділова активність підвищувалась, більшість показників, що характеризують ефективність діяльності підприємства, тобто використання виробничих і фінансових ресурсів, збільшувалась, що загалом є позитивною тенденцією, знизились за весь період лише: коефіцієнт загальної оберненості капіталу, тобто зменшилась швидкість обороту всього капіталу підприємства, коефіцієнт оберненості  кредиторської заборгованості (за рахунок збільшення заборгованості) та фондовіддача необоротних активів (за рахунок збільшення вартості необоротних активів у 2006 р., а саме довгострокових фінансових інвестицій). Рівень ділової активності ЗАТ «Дніпробуд» можна охарактеризувати як середній (задовільний).

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292